GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
5092067
od 10 grudnia 2004
Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II » Informacje » Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku
obrazek

Statut

Stowarzyszenia Pomocy Uczniom

im. Jana Pawła II

w Mieścisku

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.

 

§ 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu działania na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.

 

§ 3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Mieścisku przy ul. Gnieźnieńskiej 32.

 

§ 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw Unii Europejskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Nr 79, poz. 855; zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 96, poz. 874) oraz niniejszego statutu.

 

§ 6. 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w zgromadzeniu.

3. Warunki przynależności nie mogą być sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia i nie mogą naruszać umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

§ 7. Stowarzyszenie może tworzyć, w miarę potrzeby, terytorialne jednostki organizacyjne-oddziały bez osobowości prawnej.

 

§ 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członek może być zatrudniony jako pracownik.

 

§ 9. Stowarzyszenie używa znaku firmowego, stempli, pieczęci i odznaki, które objęte są ochrona prawa.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 10. Celem Stowarzyszenia jest:

1. działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy z gminy Mieścisko,

2. pomoc społeczna dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównanie szans tych dzieci,

3. ochrona i promocja zdrowia,

4. działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych,

5. organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych,

6. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

7. upowszechnianie kultury, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży,

8. współpraca z organizacjami krajów Unii Europejskiej działającymi na rzecz dzieci,

9. promocja i organizacja wolontariatu.

 

Oto opis działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia, która jest wyłącznie nieodpłatna, z uwzględnieniem kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD:

1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana- 91 33 Z

2. Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania – 85 32 C

3. Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 85 14 F

4. Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 92 34 Z

5. Działalność związana ze sportem, pozostała – 92 62 Z

6. Działalność psychologiczna, psychoterapeutyczna – 85 14 D

7. Artystyczna, literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana – 92 31 G

 

§ 11. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. organizowanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom niepełnosprawnym,

2. podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych,

3. pomoc lekarzy specjalistów w ochronie zdrowia dzieci,

4. przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań,

5. pomoc organizacyjną i stypendialną dla młodzieży szczególnie uzdolnionej,

6. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych, działania na rzecz integracji,

7. działania związane z organizacją wypoczynku wakacyjnego dla dzieci,

8. organizowanie wyjazdów dzieci do krajów Unii Europejskiej oraz innych krajów,

9. promowanie działalności poprzez prowadzenie witryny internetowej, publikacje, wymianę doświadczeń.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 13. Stowarzyszenie posiada członków:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

 

§ 14. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.

 

§ 15. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 17. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu.

 

§ 18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub osoba publiczna promująca działalność Stowarzyszenia.

 

§ 19. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 20. Członkowie zwyczajni maja prawo:

1. udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,

2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

4. korzystanie w swej działalności z pomocy i dorobku Stowarzyszenia.

 

§ 21. Członkowie zwyczajni maja obowiązek:

1. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. regularnego opłacania składek członkowskich,

3. godne reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

§ 22. Do obowiązków członka wspierającego należy:

1. przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. udzielanie zadeklarowanej pomocy zgodnie z zobowiązaniem.

 

§ 23. Do obowiązków członka honorowego należy propagowanie idei, które są przedmiotem działalności Stowarzyszenia.

 

§ 24. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2. wykluczenia przez Zarząd:

a. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b. z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4. śmierci członka.

 

§ 25. Od uchwały Zarządu w sprawie nie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, złożone na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

§ 26. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach władz statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 27. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 28. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 29. Kadencja władz.

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą te samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 

§ 30. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 31. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1. z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni,

2. z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 32. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 33. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na 14 dni przed terminem zebrania.

 

§ 34. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 35. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2. uchwalania zmian statutu,

3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4. udzielania Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 

§ 36. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków; reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

§ 37. Zarząd stowarzyszenia składa się z pięciu do siedmiu członków.

Prezesa, wiceprezesa(ów), sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

 

§ 38. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§ 39. Do kompetencji Zarządu należą:

1. realizacja celów Stowarzyszenia,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3. sporządzania planów pracy i budżetu,

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

8. przyjmowanie i skreślanie członków.

 

§ 40. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i jest organem odrębnym od organu zarządzającego.

 

§ 41. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza, którzy:

1. nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

 

§ 42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Zarządu,

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§ 43. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, a dokonują jej pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

§ 44. Terenowymi jednostkami organizacyjnym są Oddziały Stowarzyszenia, nie posiadające osobowości prawnej, zrzeszające co najmniej 15 członków zwyczajnych.

 

§ 45. Oddziały są tworzone i rozwiązywane z mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, na wniosek zainteresowanych członków.

 

§ 46. Odziały realizują na swoim terenie cele i zadania statutowe Stowarzyszenia.

 

§ 47. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd Oddziału, składający się z Przewodniczącego i 2 członków wybieranych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

48. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1. ze składek członkowskich,

2. darowizn, spadków, zapisów,

3. dotacji i ofiarności publicznej.

 

§ 49. Stowarzyszenie cały dochód przeznacza na działalność statutową.

 

§ 50. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 51. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 52. Stowarzyszenie:

1. nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. nie przekazuje majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji,

4. nie zakupuje na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 53. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 54. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 55. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 56. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

§ 57. Statut opracowano w oparciu o:

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

- Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Tekst jednolity Statutu wpisano do rejestru Stowarzyszeń

Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu pod poz. KRS 254562 dnia 27.11.2008 r.

Poznań, dnia 27.11.2008 r.

 

Podpis

…………………………………….

Sekretarz Sądowy

Stwierdzam zgodność odpisu z treścią oryginału dokumentu

Mieścisko, dnia 17.02.2010 r. Jan Wojtyszyn – Prezes Zarząduobrazek Lista załączonych plików      
Statut Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku (156kB) obrazek pobierz obrazek pokaż