GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
5091984
od 10 grudnia 2004
Partnerstwo Publiczno-Prywatne » Oferta publiczna

Oferta publiczna - Hala sportowa z pomieszczeniami dla gimnazjum wraz z pływalnią i hotelem
obrazek

Oferta publiczna

 

 

Zaproszenie do składania ofert

na realizację i eksploatację kompleksu

„Hala sportowa z pomieszczeniami dla gimnazjum wraz z pływalnią i hotelem”

 

            Gmina Mieścisko usytuowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim, w północno-wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego i zajmuje obszar 135,62 km2. Gmina liczy ponad 6 tysięcy mieszkańców, z czego 1/3 mieszka w Mieścisku.

            Jedną z atrakcji turystycznych Gminy jest kamień św. Wojciecha – najstarszy pomnik przyrody w Wielkopolsce wpisany do księgi chronionych zabytków w 1840 roku. Jest to głaz narzutowy z czerwonego granitu o obwodzie 20.5 m, długości 7.5 m, szerokości 4.7 m i wysokości 1.3 m nad ziemią oraz 2.7 m pod ziemią. Według legendy z tego kamienia głosił kazania św. Wojciech.

            Gmina Mieścisko jest członkiem Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego obejmującego obszar zamieszkały przez 52 tysiące osób, a nie posiadającego obecnie na swoim terenie żadnej pływalni.

Dlatego Gmina przygotowuje się do budowy 4-torowego, krytego basenu oraz hali sportowej, która łączyłaby cele publiczne z celami komercyjnymi w postaci usług sportowo – rekreacyjnych dla klubów sportowych, grup turystycznych i mieszkańców gminy, powiatu oraz całego Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego. W celu wzbogacenia i urozmaicenia oferty turystycznej Gmina planuje dodatkowo budowę hotelu na 100 miejsc noclegowych z salami konferencyjnymi, restauracją i polem piknikowym na atrakcyjne spotkania firmowe, integracyjne i towarzyskie.

            Teren przeznaczony do zabudowy jest uzbrojony i wyposażony w infrastrukturę drogową. Ze względu na obecnie realizowany dynamiczny rozwój Gminy, jej potrzeby inwestycyjne są większe niż możliwości gminnego budżetu. Z tego powodu istnieje potrzeba pozyskania Partnera zewnętrznego.

 

Charakterystyka inwestycji

 

1)      Nazwa: Kompleks „Pływalnia – Hala Sportowa – Hotel”,

2)      Główne części składowe:

a)       basen kryty, 4-torowy, z odnową biologiczną,

b)       hala sportowa z salami dydaktycznymi dla gimnazjum,

c)       hotel z salami konferencyjnymi – dużą i kameralną,

3)      Planowana ilość klientów pływalni – 480 dziennie,

4)      Ilość miejsc hotelowych – 100,

5)      Teren uzbrojony w infrastrukturę techniczną, w tym drogową; możliwość ekspozycji reklam,

6)      Istnieje szczegółowy plan rozwoju w kierunku zwiększenia atrakcyjności turystycznej, który umożliwia przyszłemu Partnerowi wniesienie własnej inwencji,

7)      Najdogodniejszą formułą realizacji kompleksu jest wykonanie go metodą DBFO, to znaczy: Projektuj budowę – Buduj – Finansuj – Eksploatuj i czerp z tej eksploatacji korzyści.

 

 Rola Gminy

Gmina jako inicjator:

1)      Wnosi do przedsięwzięcia:

a)       grunt,

b)       infrastrukturę,

c)       istniejącą dokumentację,

d)       lokalizację umożliwiającą wykreowanie przyszłej marki przedsięwzięcia (Pojezierze Wielkopolskie, Św. Wojciech).

2)      Umożliwia poprzez wcześniejsze przygotowanie organizacyjno – prawne dofinansowanie ze środków publicznych na poziomie 1.3 mln PLN.

3)      Udostępni wszystkie materiały związane z dotychczasowym przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz plany rozwojowe na przyszłość.

4)      Gwarantuje zgodność zamierzeń z planem zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Rola Partnera

Partner jako inwestor:

1)      Zagwarantuje finansowanie. Deklarowany kapitał pieniężny Partnera – 2.0 mln PLN (wysoka waga tego elementu). Oczekiwana jest deklaracja co do czasu i formy wniesienia kapitału. Wkład może być również rzeczowy w uzasadnionych, korzystnych dla spółki, przypadkach. Preferowana przewaga wkładu finansowego.

2)      Przyczyni się do przejrzystości postępowania. Oczekiwane są propozycje w dziedzinie polityki informacyjnej jako formy komunikowania społeczeństwa lokalnego o przedsięwzięciu, a jednocześnie promocji przedsięwzięcia ze strony Partnera.

3)      Zapewni w rozbudowie nowatorskie rozwiązania projektowe i technologiczne oraz zastosowanie sprawnych systemów logistyki.

4)      Zrealizuje inwestycję.

5)      Podejmie się eksploatacji obiektu w formie prawnej będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem Gminy na poziomie mniejszościowym, lecz większym niż 25%.

 

Procedura wyłaniania Partnera

 

 

ETAP I

 

            Uczestnicy postępowania przedstawiają oferty realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem oczekiwań Gminy.

            Wybór 2 najlepszych propozycji zostanie dokonany na zasadzie swobodnej oceny wszystkich złożonych ofert.

            Przy ocenie komisja zwróci uwagę w szczególności na:

1)      Doświadczenie w przedmiocie postępowania.

2)      Założenia ekonomiczne, w tym zasady kształtowania cen.

3)      Wiarygodność oferenta.

4)      Zastosowane rozwiązania.

5)      Czas przygotowania inwestycji.

6)      Czas trwania inwestycji – termin oddania do użytku.

7)      Propozycje transferu technologii – know-how, własne koncepcje rozwojowe przedsięwzięcia.

8)      Gwarancje dobrej praktyki gospodarczej, przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, unikanie konfliktu interesów – propozycje w tym zakresie.

 

 

ETAP II

 

            Spośród 2 wybranych w etapie I oferentów, Partner zostanie wyłoniony w drodze indywidualnych negocjacji z Gminą.

 

 Wymagania i dokumenty

 

            Preferuje się oferty podmiotów gospodarczych osób fizycznych lub posiadających osobowość prawną. Preferuje się udział podmiotów niezależnych, to jest takich, w których inne podmioty lub wspólnicy mają poniżej 25% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników.

            Od oferenta oczekuje się:

1)      Prezentacji firmy z charakterystyką doświadczeń.

2)      Ostatniego audytu firmy.

3)      Wyciągu z rejestru handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego rejestrację firmy.

4)      Bilansu za ostatnie 3 lata wraz z rachunkiem wyników i sprawozdaniem z przepływów finansowych.

5)      Założeń kosztowych – budżetu inwestycji.

6)      Koncepcji finansowania.

7)      Referencji, w tym finansowych.

8)      Przykładów eksploatowanych przedsięwzięć.

9)      Informacji o udziale w samorządach gospodarczych.

10)  Informacji o wyróżnieniach w biznesie, uczestnictwie w targach, misjach gospodarczych, itp.

11)  Informacji o doświadczeniu menadżerskim właścicieli lub członków zarządu.

12)  Innych dokumentów obrazujących wiarygodność Partnera, na przykład planu marketingowego na bieżący rok.

 

Całość rozwiązań formalno – prawnych musi być oparta na prawie polskim.

 

Dokumenty powinny być złożone w języku polskim i winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu firmy.

 

Termin składania ofert – do 31 marca 2008 roku.

 

Miejsce składania ofert: Gmina Mieścisko, 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13.

 

Osobami udzielającymi informacji są:

Pan Mieczysław Bździak – w sprawach inwestycyjnych,

Pani Teresa Samarzewska – w sprawach finansowych.


obrazek


obrazek


obrazekobrazek Lista załączonych plików      
Oferta publiczna (338.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Elewacja południowa (29.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Elewacja północna (30.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Elewacja wschodnia (33.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Elewacja zachodnia (33.9kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Przekrój A-A (170kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Przekrój B-B (128.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Przekrój C-C (152.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Rzut dachu (70.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Rzut fundamentów (155.9kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Rzut piętra (165.7kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Rzut poddasza (65.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Rzut przyziemia (244.7kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Plan zagospodarowania przestrzennego - ul. Św.Wojciecha - Mieścisko (711.6kB) obrazek pobierz