GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4246123
od 10 grudnia 2004
Konsultacje » Konsultacje społeczne » Podstawa prawna konsultacji

Podstawa prawna konsultacji
obrazek

 

Uchwała Nr XI/71/11 Rady Gminy Mieścisko

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie procedury konsultacji społecznych w Gminie Mieścisko

 

Działając na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Mieścisko uchwala, co następuje:

§ 1

Konsultacje społeczne przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa

oraz w sprawach szczególnie ważnych dla Gminy Mieścisko.

§ 2

1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzane z inicjatywy:

- Wójta Gminy Mieścisko,

- Rady Gminy Mieścisko,

- grupy co najmniej 20% mieszkańców całej Gminy Mieścisko lub mieszkańców terenu danych jednostek pomocniczych z obszaru Gminy Mieścisko, jeżeli wnioskowany do konsultacji temat dotyczy tylko takich jednostek pomocniczych, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach samorządowych (ilość mieszkańców ustala się na dzień 31

grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przeprowadzone mają być konsultacje).

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien określać:

- przedmiot konsultacji,

- propozycję terminu konsultacji,

- propozycję formy konsultacji,

- uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych.

3. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych zgłoszony został z inicjatywy mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 2, wniosek powinien zawierać również:

- wskazanie osób upoważnionych do kontaktów w imieniu składających wniosek

o przeprowadzenie konsultacji społecznych,

- listę osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych,

zawierającą następujące dane osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, podpis oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu konsultacji społecznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Na każdej z ponumerowanych stron listy osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien być umieszczony zapis określający przedmiot konsultacji.

4. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, zgłoszony z inicjatywy

mieszkańców, nie spełnia wymogów formalnych, Wójt Gminy Mieścisko, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wzywa osoby upoważnione we wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych do kontaktów, do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych wniosku uniemożliwiających nadanie mu dalszego biegu.

5. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

6. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje wójt w formie zarządzenia, informując o sposobie rozstrzygnięcia wniosku osoby upoważnione we wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych do kontaktów. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych zgłoszony z inicjatywy mieszkańców powinien zostać rozpoznany w terminie miesiąca od dnia wpływu poprawnego pod względem formalnym wniosku. Odmowa przeprowadzenia konsultacji wymaga uzasadnienia.

§ 3

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział, w zależności od przedmiotu konsultacji:

a. Wszyscy mieszkańcy lub, o ile konsultacja społeczna dotyczy określonej części

Gminy Mieścisko, mieszkańcy tej określonej części Gminy Mieścisko,

b. Określona grupa społeczna mieszkańców, której dotyczy przedmiot konsultacji

społecznych,

c. Organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terytorium Gminy Mieścisko,

d. Przedsiębiorstwa/określone podmioty z regionu,

e. Pracodawcy/związki zawodowe,

f. Inni uczestnicy, których interes wiąże się z przedmiotem konsultacji społecznych,

§ 4

Konsultacje społeczne powinny być przeprowadzane, w miarę możliwości, na etapie

tworzenia założeń do konsultowanego projektu lub prac nad wstępną wersją konsultowanego projektu. W przypadku inwestycji, konsultacje powinny być przeprowadzane na etapie przygotowań do rozpoczęcia inwestycji.

 

I. Faza wstępna

§ 5

Przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzedzone jest przygotowaniem konsultacji

społecznych przez Wójta Gminy Mieścisko(wewnątrz Urzędu Gminy Mieścisko),

polegającym w szczególności na:

- wyznaczeniu osoby koordynującej i odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji

społecznych (w Urzędzie Gminy Mieścisko), wraz z ewentualnym wyznaczeniem osób do pomocy,

- zaplanowaniu procesu konsultacji społecznych, a w szczególności przygotowaniu

harmonogramu konsultacji społecznych, zaplanowaniu budżetu,

- zaplanowaniu formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych,

- doborze uczestników konsultacji społecznych.

§ 6

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych powinno być poprzedzone akcją informacyjną o konsultacjach społecznych, przeprowadzoną co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem konsultacji społecznych. Ogłoszenie informacyjne w tym przedmiocie powinno zawierać co najmniej przedmiot konsultacji, formę, sposób i miejsce prowadzenia konsultacji, termin konsultacji.

2. Akcja informacyjna o konsultacjach społecznych może być prowadzona przez:

- umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Mieścisko,

- umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej,

- umieszczenie ogłoszenia na urzędowych tablicach ogłoszeń,

- bezpośredni kontakt z uczestnikami za pomocą poczty tradycyjnej

- lokalne media (prasa, radio, telewizja),

- inne efektywne sposoby dotarcia do uczestników konsultacji społecznych.

 

II. Etap drugi – przeprowadzenie konsultacji społecznych

§ 7

1. Wszystkie decyzje dotyczące czasu, formy, sposobu oraz celu przeprowadzania

konsultacji podejmuje Wójt Gminy Mieścisko.

2. Wybrana forma konsultacji społecznych powinna uwzględniać wyniki wstępnej analizy określającej adresatów oraz uczestników konsultacji z danego obszaru lub potencjalnie zaangażowanych w dany projekt, celem określenia optymalnej formy przeprowadzenia konsultacji społecznej.

§ 8

1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w następujących formach:

- protokołowanych, bezpośrednich spotkań z uczestnikami konsultacji społecznej (debaty, warsztaty projektowe, otwarte spotkania), prowadzonych w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag,

- poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty

tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną,

- przeprowadzenia badań w celu określenia preferencji społecznych,

- innej, umożliwiającej łatwy dostęp do konsultacji społecznych wszystkim zainteresowanym.

2. Konsultacje społeczne mogą polegać w szczególności na (sposób przeprowadzenia konsultacji społecznej):

- wyborze jednego z przedstawionych rozwiązań,

- udzieleniu odpowiedzi na pytanie,

- zgłoszeniu uwag, opinii, wniosków do przedmiotu konsultacji.

3. Jeżeli konsultacja społeczna polega na wyborze jednego z przedstawionych rozwiązań uczestnik konsultacji powinien mieć możliwość wyboru również opcji: “żadne z powyższych rozwiązań” lub “wstrzymuję się od zabrania głosu”, stosownie do przedmiotu konsultacji.

4. Wójt Gminy Mieścisko może powierzyć wykonanie konsultacji społecznych

wyspecjalizowanym podmiotom, określając zasady ich udziału w konsultacjach społecznych.

5. Realizacja konsultacji społecznych wymagająca specjalistycznej wiedzy, odbywać się może z udziałem ekspertów w danej dziedzinie. Postanowienia § 8 ust. 4 in fine stosuje się odpowiednio.

6. Konsultacje społeczne na etapie drugim mogą trwać nie krócej niż 7 dni i nie dłużej niż dwa miesiące.

 

III. Wyniki, inne zasady

§ 9

1. Wójt Gminy Mieścisko przedstawia wyniki konsultacji społecznej zawierające w szczególności zestawienie wniesionych uwag i opinii oraz swoje stanowisko odnośnie danej opinii, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji społecznej, w następujący sposób:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Mieścisko,

- w formie ustnej na najbliższej po przeprowadzeniu konsultacji sesji rady gminy,

- na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mieścisko.

2. Wyniki konsultacji zawierające w szczególności zestawienie wniesionych uwag i opinii, oraz stanowisko Wójta Gminy Mieścisko odnośnie danej opinii mogą zostać również przedstawione w prasie lokalnej lub w inny sposób umożliwiający mieszkańcom Gminy Mieścisko zapoznanie się z wynikami konsultacji.

§ 10

Koszty powstałe w związku z przeprowadzeniem konsultacji społecznej są pokrywane z budżetu Gminy Mieścisko.

§ 11

Konsultacje społeczne uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów w nich uczestniczących, jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 12

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Mieścisko.

§ 13

Konsultacje przeprowadzone niezgodnie z niniejszą procedurą wymagają ponownego ich przeprowadzenia.

§ 14

Traci moc uchwała Nr XIX/165/2005 Rady Gminy Mieścisko z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mieścisko.obrazek Lista załączonych plików      
Uchwała Nr XI_71_11 w sprawie procedury konsultacji społecznych w Gminie Mieścisko (48.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż