GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4390286
od 10 grudnia 2004
Gminna Liga Piłki Nożnej - ORLIK 2013! » Informacje » Regulamin Ligi

Regulamin Gminnej Ligi Piłki Nożnej
obrazek

 

 

Regulamin Amatorskiej Gminnej Ligi Piłki Nożnej

Mieścisko – Orlik- 2013

 

 

 

1.     CEL

l   Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji młodzieży i dorosłych,

l   Integracja mieszkańców gminy Mieścisko,

l   Upowszechnienie gry w piłkę nożną,

l   Popularyzacja sportu w środowisku wiejskim,

 2. ORGANIZATOR

l   Urząd Gminy Mieścisko

TERMIN I MIEJSCE

l   Liga rozpocznie się 14.04.2013 na boisku sportowym ORLIK w Mieścisku

l   Mecze rozgrywane będą w niedzielę od godz. 13.00 ( do ustalenia z kapitanami drużyn na zebraniu)

4. UCZESTNICTWO

W lidze mogą brać udział:

l   osoby zamieszkałe na stałe w Gminie Mieścisko,

l   W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat odpowiedzialność za niepełnoletnie osoby ponosi kierownik drużyny, z pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

l   Zespół liczy od 10 do 16 zawodników zgłoszonych na liście zgłoszeń do organizatora ligi (dopuszcza się maksymalnie  1 zawodnika w drużynie spoza gminy Mieścisko oraz 1 zawodnika biorących udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez OZPN  i PZPN),

l   Zawodnicy którzy są zgłoszeni na poszczególnych listach nie mogą zmieniać drużyny w trakcie rozgrywek (tylko w przerwie między rundami) i przepisywać się do innej drużyny. Kierownik drużyny nie może również dopisywać zawodnika w trakcie trwania rozgrywek.

l   W przerwie między rundami można przepisać maksymalnie dwóch zawodników lub dopisać dwóch nowych zawodników. Oczywiście obowiązuje przepis - (dopuszcza się maksymalnie  1 zawodnika w drużynie spoza gminy Mieścisko oraz 1 zawodnika biorących udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez OZPN  i PZPN),

l   W lidze uczestniczą zespoły, które potwierdzą swój udział oraz dostarczą pisemną listę z nazwą drużyny i danymi zawodników (oraz ewentualnymi zgodami rodziców lub opiekunów prawnych) do 15.03.2013

 5. NAGRODY

l   Nagrody funduje Urząd Gminy w Mieścisku.

l   Za zajęcie I, II, III miejsca drużyny otrzymują puchary i dyplomy, pozostałe drużyny dyplom uczestnictwa w lidze.

l   Najlepszy strzelec ligi otrzyma statuetkę.

 6. UBEZPIECZENIE

l   Wszystkie uczestniczące zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie i uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność co jest potwierdzone na karcie zgłoszenia. Z tytułu kontuzji odniesionych podczas ligi zawodnicy nie roszczą żadnych pretensji do organizatorów.

7. SANKCJE KARNE I WYMIARY KAR

l   W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody.

l   Zawodnik, który otrzyma czerwona kartkę osłabia drużynę na 5 min, po upłynięciu kary na boisko w jego miejsce może wejść inny zawodnik.

l   Zawodnik po otrzymaniu kary wykluczenia (cz.k.) automatycznie nie może brać udziału w najbliższym meczu swojej drużyny.

l   Kary za żółte kartki są  kumulowane w następujący sposób; Po otrzymaniu
trzeciej, piątej itd. żółtej kartki zawodnik jest odsunięty od jednego meczu.

l   Za otrzymanie czerwonej kartki w konsekwencji dwóch wcześniejszych żółtych w jednym meczu zawodnik jest karany odsunięciem od spotkania za czerwoną kartkę. Kartki żółte są również akumulowane.

l   Sędzia może ukarać żółtą lub czerwoną kartką zawodnika znajdującego się na ławce rezerwowych za niesportowe zachowanie.

l   Organizator może ukarać dodatkowo zawodnika zakazem gry na 3 kolejne spotkania lub dyskwalifikacja zawodnika
- za wybitnie niesportowe zachowanie

- za obrażanie zawodnika grającego przez osoby które czekają na swój mecz lub zakończyli grę i znajdują się na terenie orlika a także Ci którzy są poza terenem (za płotem) orlika zostaną wykluczeni na kolejne 3 mecze - za zaczepki słowne

- za sprowokowanie do bójki lub bójkę na terenie orlika lub w jego obrębie zawodnik zostanie zdyskwalifikowany

- za spożywanie alkoholu przed i po meczu w obrębie terenu orlika (czyli za ogrodzeniem) zawodnik zostanie zdyskwalifikowany na 3 mecze

l   Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi zespołowi walkower ( 0:5 )

8. ZASADY GRY I PRZEPISY 

·          Mecze trwają 2 x 20 minut , 5 minut przerwy, według terminarza.

·          Czas meczu mierzony jest przez organizatora lub sędziów. W szczególnych sytuacjach (kontuzje, dalekie wybicie piłki itp.) osoba mierząca czas meczu zatrzymuje go.

·          Wszelkie kwestie sporne dotyczące gry i przebiegu meczu rozstrzygają sędziowie.

·          Do rozmów z sędzią w wyjątkowych sytuacjach upoważniony jest kapitan drużyny.

·          Na boisku w trakcie meczu uczestniczy w drużynie minimalnie 5 a maksymalnie 6 zawodników, z których 1 jest bramkarzem. Gdy w drużynie na boisku pozostanie  mniej niż 5 zawodników, drużyna przegrywa walkowerem.

·          Zmiany zawodników podczas meczu dokonywane są tylko za końcową linią boiska po stronie własnej bramki. Są to tzw. zmiany lotne. Zawodnik może wejść na boisko dopiero, gdy zawodnik schodzący opuści plac gry. Nieprzestrzeganie tego karane będzie żółtą kartką.

·          Rzut karny wykonywany jest z końcowej linii pola karnego.

·          W czasie wykonywania stałych fragmentów gry, zawodnik drużyny przeciwnej musi zachować odległość co najmniej 7 metrów od piłki.

·          Nie obowiązują tzw. „piątki” podczas wznawiania gry przez bramkarza oraz przepisy o spalonym.( bramkarz wznawia piłkę ręką poza własne pole karne)

·          W razie uznania przez zawodnika wprowadzającego piłkę do gry z autu, rzutu rożnego lub rzutu wolnego, że zawodnik drużyny przeciwnej znajduje się zbyt blisko piłki i przeszkadza we wprowadzeniu piłki do gry, zawodnik wprowadzający piłkę do gry zobowiązany jest poprosić sędziego do przesunięcia przeciwnika na przepisową odległość; zabrania się „nabijania” piłką przeciwnika, co będzie karane żółtą kartką jako niesportowe zachowanie.

·          Jeśli zawodnik drużyny broniącej pomimo interwencji sędziego nie zachowa regulaminowej odległości 7m (kroków sędziego) od piłki ukarany zostanie żółtą kartką.

·    Zabrania się gry wślizgiem.

-    Wejście wślizgiem w polu karnym skutkuje podyktowaniem przez sędziego rzutu karnego

·    O kolejności w tabeli decydują kolejno: liczba zdobytych punktów; bezpośredni mecz (w przypadku, gdy taką sama liczbę punktów zgromadzą więcej niż 2 zespoły tworzy się tzw. „małą tabelę” uwzględniającą tylko mecze między zainteresowanymi drużynami); różnica bramek; liczba zdobytych bramek. W razie, gdy w wyżej wymieniony sposób nie można ustalić kolejności drużyn na miejscach 1-3, o kolejności decyduje dodatkowy mecz, a przy pozostałych miejscach – losowanie.

·          Pozostałe przepisy zgodnie z ogólnymi przepisami gry w piłkę nożną.

9.                 SPRAWY TECHNICZNE

     - Zakaz wnoszenia na boisko podczas gry kolorowych napojów bidonów z kolorowym piciem termosów i innych tego typu rzeczy tylko czysta woda

·          Organizator prowadzi ranking na „najlepszego strzelca" oraz aktualną klasyfikację drużyn i kar indywidualnych (żółte i czerwone kartki) po każdym meczu .

·          Amatorska Gminna Liga Piłki Nożnej rozegrana zostaje w oparciu o przepisy gry  piłki nożnej.

·          Zawody prowadzą wyznaczeni sędziowie.

·          Obuwie do gry z płaska podeszwą lub tzw. Buty śniegowe – turfy – zakaz gry w zeszlifowanych lankach itp.

·          W czasie spóźnienia zespołu i w związku z tym rozpoczęcia meczu -  15 minut, sędzia ma prawo odgwizdać walkower.

·          W razie wątpliwości kapitan ma prawo do sprawdzenia przed każdym meczem tożsamości graczy drużyny przeciwnej.(Zawodnicy powinni mieć przy sobie dowód tożsamości)

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

·          Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki bądź zgubione w czasie trwania rozgrywek ligowych.

·          Kapitan lub kierownik zespołu odpowiada za pozostawienie czystości i należytego stanu szatni, sanitariatu i pryszniców.

·          Uczestników turnieju obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu korzystania z boiska sportowego „ORLIK” w Mieścisku.

·          Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą przebywać na terenie obiektu sportowego.

·          Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

·          Podpisanie listy zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

·          Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest Organizator

·          Impreza ma charakter wyłącznie rekreacyjny i nie podlega z związku z tym Ustawie o Bezpieczeństwie  Imprez Masowych

·          W przypadku zaistnienia konfliktów, niesportowego zachowania, naruszenia regulaminu - w celu rozwiązania problemu zarządza się spotkanie kapitanów drużyn , których sprawa dotyczy oraz sędziego

·          Organizator GLPN nie ponosi odpowiedzialności za podejmowane decyzje sędziowskie oraz za zachowanie zarówno zawodników, jak i kibiców.

·          Wszelkie akty agresji, wandalizmu, niesportowe zachowanie będą karane (  wykluczeniem z turnieju włącznie - zawodnika lub drużyny)

·          Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem rozgrywek oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim

·          Organizator ma prawo do publikowania i do rozpowszechniania imienia, nazwiska i wizerunku uczestników ligi, sędziów, zawodnicy wyrażają na to zgodę zgłaszając drużynę do rozgrywek