GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2992121
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Przetargi » Zamknięte

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów kanalizacyjnych do realizacji przedsięwzięcia pn. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne - etap II zadanie 2

Zamawiający:
Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp.13, 62-290 Mieścisko

Tytuł przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów kanalizacyjnych do realizacji przedsięwzięcia pn. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne - etap II zadanie 2

CPV:
25-23-50-00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy dostawy którzy :

a) Załączą do oferty oświadczenia, ze oferent spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie wszystkie informacje, wyszczególnione w załączniku do SIWZ.
b) Udokumentują, że oferowane materiały odpowiadają Polskim Normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent :
- złoży oświadczenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane a w przypadku braku tych norm uwzględniane będą : europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, Polskie normy przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, Polskie Aprobaty Techniczne.
W dniu dostawy materiałów zamawiający żąda dostarczenia dokumentu potwierdzającego spełnienie w/w wymogów.
c) Wpłacą przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
- 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent załączy do oferty stosowny dokument potwierdzający wpłacenie wadium przed upływem terminu składania ofert.
d) Wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za dostarczone materiały licząc od daty otrzymania faktury.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na 30 dniowy termin płatności stanowiące załącznik do SIWZ.
e) Wypełnią formularz cenowy określający ceny jednostkowe i łączną cenę zamówienia z wyszczególnieniem wartości podatku VAT. Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ
f) Załączą oświadczenie , że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie , że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
g) Załączą oświadczenie , że zobowiązują się do realizacji zamówienia:
- sukcesywnie od 14.04.2008r. d0 30.04.2008r.
Warunek zostanie spełniony jeżeli złożą stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.
h) Załączą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i że nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń.
i) Dokonali w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej trzech zamówień o podobnym charakterze.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent przedstawi minimum trzy referencje zamawiających, u których wykonał podobne dostawy w ciągu ostatnich trzech lat.
2) W przypadku składania oferty wspólnej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy ponad wymienione warunki ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Ocena spełniania tych warunków będzie polegała na:
a) porównaniu treści złożonych oświadczeń z wymaganymi,
b) porównanie treści złożonych dokumentów z wymaganymi,


Termin realizacji:
w okresie od 14.04.2008r. do 30.04.2008r.- sukcesywnie wg zgłoszeń zamawiającego

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak

Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Mieścisko ( pokój nr 16), 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13

Oferty można składać do:
2008-03-31 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-03-31 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala sesyjna Urzędu Gminy Mieścisko, pok. nr 18

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
1.000,00 PLN

Uwagi:
* SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego :
www.miescisko.nowoczesnagmina.pl; SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko, pokój nr 8 lub 9
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
* Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych
* Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert - 1.000,00 PLN
* Termin związania z ofertą: 30 dni - od dnia 31.03.2008 r.
* Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
* Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupu.
* Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Firmy uczestnicząceLista załączonych plików      
OGŁOSZENIE materiały kanalizacyjne (44.7kB) pobierz pokaż
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - mareriały kanalizacyjne 2008 (132kB) pobierz pokaż
Wyjaśnienie do specyfikacji materiały kanalizacyjne (18.7kB) pobierz pokaż
II wyjaśnienie do SIWZ (13.6kB) pobierz pokaż
III wyjaśnienie do SIWZ (20.8kB) pobierz pokaż