GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2992094
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Przetargi » Zamknięte

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne - etap 1"

Zamawiający:
Gmina Miescisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko, Pl.Powstańców Wlkp.13, 62-290 Mieścisko

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne - etap 1 obejmującej w szczególności :
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy 250 i 200 o łącznej długości 731mb oraz przykanaliki o średnicy 160 i 200 o łącznej długości 541mb
- Obsługę geodezyjną na czas budowy i pomiar geodezyjny powykonawczy


CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:
1) W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy :
a) Załączą do oferty oświadczenia, ze oferent spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie wszystkie informacje, wyszczególnione w załączniku do SIWZ.
b) Dysponują osobami zapewniającymi realizację zmówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia , w tym :
- Kierownik budowy ( 1 osoba ) - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń, przynależność do branżowej izby samorządu zawodowego ( opłacone składki co najmniej do 31 grudnia 2007r)
- Geodeta ( 1 osoba) z uprawnieniami
c) wpłacą przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
- 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent załączy do oferty stosowny dokument potwierdzający wpłacenie wadium przed upływem terminu składania ofert.
d) wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za wykonane roboty licząc od daty otrzymania faktury.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na 30 dniowy termin płatności stanowiące załącznik do SIWZ.
e) wypełnią kosztorys ofertowy określający ceny jednostkowe i łączną cenę zamówienia z wyszczególnieniem wartości podatku VAT. Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ
f) załączą oświadczenie , że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie , że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
g) załączą oświadczenie , że zobowiązują się do realizacji zamówienia:
- 15.10.2007r.
Warunek zostanie spełniony jeżeli złożą stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.
h) Załączą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i że nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń.
i) dokonali w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej dwóch zamówień odpowiadające wartością i zakresem przedmiotowi zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent przedstawi minimum dwie referencje zamawiających, u których wykonał podobne roboty w ciągu ostatnich trzech lat. Zamawiający uzna wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości netto nie mniejszej niż 250 000 zł.
j) udzielą 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
k) zapoznają się z projektem budowlanym . Warunek zostanie spełniony jeżeli do oferty zostanie załączone potwierdzenie wystawione przez pracownika zamawiającego o zapoznaniu się z projektem budowlanym
2) W przypadku składania oferty wspólnej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy ponad wymienione warunki ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami prawa zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dla przeprowadzenia oceny niezbędne są m. in. dokumenty wymagane w załączeniu do oferty.


Termin realizacji:
15.10.2007 r.

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak, Andrzej Lupa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miescisko ( pokój nr 16), 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13

Oferty można składać do:
2007-07-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2007-07-23 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Mieścisko, 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 sala sesyjna - pokój nr 18

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
1.500,00 zł

Uwagi:
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
* Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w kwocie 1.500 zł
* Termin związania z ofertą : 30 dni - od dnia 23.07.2007r
* Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
* Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupu.
* Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej


Firmy uczestnicząceLista załączonych plików      
OGŁOSZENIE KANALIZA (40.6kB) pobierz pokaż
ST - Kanalizacja sanitarna Popowo Kościelne (341.7kB) pobierz pokaż
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - kanalizacja (350kB) pobierz pokaż
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - kanalizacja (199.4kB) pobierz pokaż