GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2992144
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Przetargi » Zamknięte

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawę materiałów elektrycznych

Zamawiający:
Gmina Miescisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko, Pl.Powstańców Wlkp.13, 62-290 Mieścisko

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawę materiałów elektrycznych

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy dostawy którzy :

a) Załączą do oferty oświadczenia, ze oferent spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie wszystkie informacje, wyszczególnione w załączniku do SIWZ.
b) Udokumentują, że oferowane materiały odpowiadają Polskim Normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent:
- złoży oświadczenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane z podaniem tych norm. W przypadku braku tych norm uwzględniane będą : europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, Polskie normy przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, Polskie Aprobaty Techniczne.
W dniu dostawy materiałów zamawiający żąda dostarczenia dokumentu potwierdzającego spełnienie w/w wymogów.
c) Wpłacą przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
* 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent załączy do oferty stosowny dokument potwierdzający wpłacenie wadium przed upływem terminu składania ofert.
d) Wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za dostarczone materiały licząc od daty otrzymania faktury.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na 30 dniowy termin płatności stanowiące załącznik do SIWZ.
e) Wypełnią formularz cenowy określający ceny jednostkowe i łączną cenę zamówienia z wyszczególnieniem wartości podatku VAT. Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ
f) Załączą oświadczenie , że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie , że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
g) Załączą oświadczenie , że zobowiązują się do realizacji zamówienia:
- poz. 1 przedmiotu zamówienia - 30 dni od daty podpisania umowy
- poz. 2 - 25 przedmiotu zamówienia - 15 dni od daty zamówieni
Warunek zostanie spełniony jeżeli złożą stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.
h) Załączą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i że nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń.
i) Dokonali w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej trzech zamówień o podobnym charakterze.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent przedstawi minimum trzy referencje zamawiających, u których wykonał podobne dostawy w ciągu ostatnich trzech lat.
W przypadku składania oferty wspólnej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy ponad wymienione warunki ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami prawa zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dla przeprowadzenia oceny niezbędne są m. in. dokumenty wymagane w załączeniu do oferty.


Termin realizacji:
poz. 1 przedmiotu zamówienia - 30 dni od daty podpisania umowy, poz. 2 - 25 przedmiotu zamówienia - 15 dni od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak, Andrzej Lupa

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 62-290 Mieścisko, pok. nr 16

Oferty można składać do:
2007-03-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2007-03-27 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala sesyjna Urzedu Gminy Mieścisko, pok. nr 18

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
500,00 zł

Uwagi:
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
* Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w kwocie 500,00 zł.
* Termin związania z ofertą : 30 dni - od dnia 27.03..2007 r.
* Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
* Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupu.
* Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej


Firmy uczestnicząceLista załączonych plików      
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - mareriały elektryczne 2007 (233.4kB) pobierz pokaż
Ogłoszenie - materiały elektryczne (45kB) pobierz pokaż