GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4521105
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na udzielenie Gminie Mieścisko kredytu długoterminowego
obrazek

Zamawiający:
Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko z siedzibą w Mieścisku,

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na udzielenie Gminie Mieścisko kredytu długoterminowego w kwocie 800.000 zł na okres pięciu lat z rocznym okresem karencji

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy , dostawcy którzy:
a) załączą do oferty oświadczenie, że oferent spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19 poz. 177 z 2004 roku )
b) wypełnią formularz cenowy określający łączny koszt kredytu, warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ;
c) załączą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń;


Termin realizacji:
Realizacja I transzy kredytu w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, II transza zgodnie z umową kredytową

Osoba odpowiedzialna:
Remigiusz Płażalski

Miejsce składania ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 pokój 16, osobą uprawnioną do przyjmowania ofert jest Pani Jolanta Januchowska

Oferty można składać do:
2006-06-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2006-06-02 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13, sala sesyjna UG Mieścisko

Kryteria wyboru:
Koszt obsługi kredytu - oprocentowanie i prowizja od kredytu i inne - 100 %

Wadium:
Brak

Uwagi:
* Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
* Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
* Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
* Termin związania z ofertą - 30 dni od daty 02.07.2006 r.,
* Okres kredytowania będzie wynosił 5 lat dla poszczególnej transzy


Firmy uczestnicząceobrazek Lista załączonych plików      
Ogłoszenie o przetargu - kredyt (37.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż