GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
5092130
od 10 grudnia 2004
Informacje dla Przedsiębiorców i Rolników » Przedsiębiorcy

Zarząd sukcesyjny.
obrazek

Informuję że od 25 listopada 2018 r.  przedsiębiorca może złożyć informację o powołanym przez siebie zarządcy sukcesyjnym.  

Zgłoszenia dokonuje się na załączniku CEIDG-ZS. Poniżej link do wzoru załącznika ZS. Można ich trochę wydrukować żeby mieć na wszelki wypadek gotowy druk papierowy.

 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/GetFile.aspx?attid=70add972-3b60-4511-b7ef-1b2fcead1922

 

 

Z przepisów ustawy o CEIDG wynika, że taki załącznik można dołączyć wyłącznie przy zmianie wpisu. 

Art. 15 ustawy o CEIDG.

1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

1) zmianę wpisu w CEIDG:

a) w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem danych w zakresie numeru PESEL, pkt 2, 5-8, albo niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19, lub

b) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, 3-5 i 16

- powstałą po dniu jego dokonania;

2) jego wykreślenie z CEIDG - w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub przekształcenia przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12;

3) zmianę danych zawartych w żądaniach, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 i 2, niepodlegających wpisowi do CEIDG, w terminach określonych odrębnymi przepisami.

1a. Wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w CEIDG obejmującą wpisanie danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19, przedsiębiorca składa oświadczenie, że zarządca sukcesyjny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2. Do wniosku o zmianę wpisu przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy art. 7-10, art. 12 i art. 13, z wyłączeniem przepisów art. 8 ust. 8 oraz art. 10 ust. 2 pkt 5.

3. Do wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy art. 8-10 oraz art. 13, z wyłączeniem przepisów art. 8 ust. 8 oraz art. 10 ust. 2 pkt 3, 4 i 6.

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej w przypadku wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej.

5. Do zarządcy sukcesyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 pkt 1 i 2.

6. Osobie powołanej na zarządcę sukcesyjnego, która zrezygnowała z pełnienia tej funkcji, przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wpisu w CEIDG obejmującą wykreślenie jej danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19.