GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2950046
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na dostawę materiałów elektrycznych dla potrzeb Brygady Robót Komunalnych

Zamawiający:
Brygada Robót Komunalnych reprezentowana przez Pana Arkadiusza Przysieka - kierownika BRK

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych dla potrzeb Brygady Robót Komunalnych

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy dostawy którzy :

1) załączą do oferty oświadczenia, ze oferent spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie wszystkie informacje, wyszczególnione w załączniku do SIWZ.
2) udokumentują, że oferowane materiały odpowiadają Polskim normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent :
- złoży oświadczenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Polskich normom przenoszących europejskie normy zharmonizowane a w przypadku braku tych norm uwzględniane będą : europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, Polskie normy przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, Polskie Aprobaty Techniczne.
W dniu dostawy materiałów zamawiający żąda dostarczenia dokumentu potwierdzającego spełnienie w/w wymogów.
3) wpłacą przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
* 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent załączy do oferty stosowny dokument potwierdzający wpłacenie wadium przed upływem terminu składania ofert.
4) wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za dostarczone materiały licząc od daty otrzymania faktury.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na 30 dniowy termin płatności stanowiące załącznik do SIWZ.
5) wypełnią formularz cenowy określający ceny jednostkowe i łączną cenę zamówienia z wyszczególnieniem wartości podatku VAT. Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ
6) załączą oświadczenie , że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie , że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
7) załączą oświadczenie , że zobowiązują się do realizacji zamówienia:
* sukcesywnie od 10.04.2006r. do 28.07.2006r.
Warunek zostanie spełniony jeżeli złożą stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.
8) załączą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i że nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń.
9) dokonali w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej trzech zamówień o podobnym charakterze.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent przedstawi minimum trzy referencje zamawiających, u których wykonał podobne dostawy w ciągu ostatnich trzech lat.


Termin realizacji:
w okresie od 10.04.2006 r. do 28.07.2006 r.

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak, Arkadiusz Przysiek

Miejsce składania ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 pokój 16

Oferty można składać do:
2006-03-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2006-03-30 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13, sala sesyjna UG Mieścisko

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
500,00 zł

Uwagi:
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
* Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
* Termin związania z ofertą: 30 dni - od dnia 30.03.2006 r.


Firmy uczestnicząceLista załączonych plików      
Ogłoszenie materiały elektryczne (47.8kB) pobierz pokaż