GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4521117
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na dostawę materiałów drogowych oraz materiałów ogólnobudowlanych dla potrzeb Brygady Robót Komunalnych
obrazek

Zamawiający:
Brygada Robót Komunalnych reprezentowana przez Pana Arkadiusza Przysieka - kierownika BRK

Tytuł przetargu:
Przetarg na dostawę materiałów drogowych oraz materiałów ogólnobudowlanych dla potrzeb Brygady Robót Komunalnych

A) Dostawa materiałów drogowych dla potrzeb BRK w następujących ilościach

a) kostka betonowa szara, prostokątna o wymiarach : 20cm x 10cm x 8cm -
1.200 m2
b) kostka betonowa szara, prostokątna o wymiarach : 20cm x 10cm x 6cm - 500 m2
c) krawężnik drogowy prosty typu ciężkiego o wymiarach :100cm x 30cm x 15 cm - 400 mb
d) krawężnik drogowy typu ciężkiego łukowy R 5m - 50mb
e) krawężnik drogowy typu ciężkiego skośny lewy o wymiarach : 100cmx30÷20 cm x 15 cm - 20 mb
f) krawężnik drogowy typu ciężkiego skośny prawy o wymiarach: 100cmx30÷20cm x 15 cm - 20mb
g) obrzeże betonowe szare o wymiarach : 100 cm x 20cm x 6cm - 660mb

B) Dostawa materiałów ogólnobudowlanych dla potrzeb BRK w następujących ilościach

a) cement portlandzki 32,5 R - 80 ton
b) beton towarowy B 20 - 34 m3
c) wapno hydratyzowane - 10 ton
d) tynk mozaikowy Atlas Deko M kolor 514 lub równorzędny - 136 kg
e) farba emulsyjna zewnętrzna biała - 245 l
f) farba antykorozyjna 60% - 20l
g) farba olejna nawierzchniowa brązowa - 50l
h) farba emulsyjna zewnętrzna piaskowa - 80l
i) środek gruntujący Uni - grunt - 80l
j) bloczki betonowe M6 kl. 25 - 1400 szt.
k) cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5- kl 15 - 1300 szt.
l) pustaki z betonu komórkowego 59x24x24 odmiana 700 - 2.100 szt.
m) pustaki z betonu komórkowego 59x24x12 odmiana 700 - 150 szt.
n) nadproża prefabrykowane L19 , L=2,7m - 4szt.
o) płyty prefabrykowane panwiowe dachowe 597x149x30 - 24 szt.
p) lepik asfaltowy bez wypełniaczy - 110 kg
q) lepik asfaltowy na gorąco - 43 kg
r) emulsja asfaltowa izolacyjna - 130 kg
s) papa asfaltowa na włókninie przeszywanej - 90 m2
t) roztwór asfaltowy do izolacji - 115 kg
u) roztwór asfaltowy do gruntowania - 135 kg
v) papa asfaltowa podkładowa -250 m2
w) papa nawierzchniowa termozgrzewalna - 250m2
x) folia polietylenowa szeroka - 250 m2
y) Płyty styropianowe 2cm - 1m3
z) Płytki klinkierowe 25 x 6, brąz - 20 m2
aa) Dachówka bitumiczna "ogon bobra" - 29m2
bb) Deski obrzynane 38mm kl II - 1,5 m3
cc) Deski obrzynane 25mm kl II - 1,0 m3
dd) Krawędziaki iglaste 10x 10 cm , kl II - 1,0 m3
ee) Słupki prefabrykowane żelbetowe h=200cm - 18szt.
ff) Panele ogrodzeniowe żelbetowe 200x50cm - pełne, bez ornamentu - 51szt.


CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy dostawy którzy:
a) załączą do oferty oświadczenia, ze oferent spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie wszystkie informacje, wyszczególnione w załączniku do SIWZ.
b) udokumentują, że oferowane materiały odpowiadają Polskim normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent:
- złoży oświadczenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Polskich normom przenoszących europejskie normy zharmonizowane a w przypadku braku tych norm uwzględniane będą : europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, Polskie normy przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, Polskie Aprobaty Techniczne.
W dniu dostawy materiałów zamawiający żąda dostarczenia dokumentu potwierdzającego spełnienie w/w wymogów.
c) wpłacą przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
* część A - 800,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)
* część B - 700,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)
Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent załączy do oferty stosowny dokument potwierdzający wpłacenie wadium przed upływem terminu składania ofert.
d) wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za dostarczone materiały licząc od daty otrzymania faktury.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na 30 dniowy termin płatności stanowiące załącznik do SIWZ.
e) wypełnią formularz cenowy określający ceny jednostkowe i łączną cenę zamówienia z wyszczególnieniem wartości podatku VAT. Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ
f) załączą oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie , że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
g) załączą oświadczenie , że zobowiązują się do realizacji zamówienia:
* część A :. sukcesywnie od 03.04.2006r. do 28.07.2006r.
* część B : sukcesywnie od 03.04.2006r. do 28.07.2006r.
Warunek zostanie spełniony jeżeli złożą stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.
h) załączą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i że nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń.
i) dokonali w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej trzech zamówień o podobnym charakterze.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent przedstawi minimum trzy referencje zamawiających, u których wykonał podobne dostawy w ciągu ostatnich trzech lat.


Termin realizacji:
* Część A: w okresie od 03.04.2006r. do 28.07.2006r. (sukcesywnie wg zgłoszeń zamawiającego), * Część B: w okresie od 03.04.2006r. do 28.07.2006r. (sukcesywnie wg zgłoszeń zamawiającego)

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak, Arkadiusz Przysiek

Miejsce składania ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 pokój 16

Oferty można składać do:
2006-03-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2006-03-21 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13, sala sesyjna UG Mieścisko

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
A - 800,00 zł; B - 700,00 zł

Uwagi:
* SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko, pokój nr 8 lub 9 , specyfikacja może być przesłana również pocztą ( za dowodem doręczenia) po uprzednim wpłynięciu prośby o jej przesłanie. Opłata za SIWZ wynosi 20zł - brutto
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
* Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający będzie rozpatrywał ofertę złożoną na obie części zamówienia oraz na każdą część A/ i B/ odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Umowy zostaną zawarte odrębnie z dostawcami, którzy w każdej części uzyskają największą liczbę punktów
* Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert odpowiednio odrębnie dla każdej części zamówienia
* Termin związania z ofertą : 30 dni - od dnia 21.03.2006 r.


Firmy uczestnicząceobrazek Lista załączonych plików      
Przetarg (43.8kB) obrazek pobierz obrazek pokaż