GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2992119
od 10 grudnia 2004
Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia

OBWIESZCZENIE - Informacja o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 110 obręb Gorzewo, gmina Mieścisko".

 

Wójt Gminy Mieścisko

Pl. Powstańców. Wlkp. 13

62-290 Mieścisko

 

Znak sprawy: OSR.6220.1.2018

Mieścisko dn. 21.05.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

Informuję

o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 110 obręb Gorzewo, gmina Mieścisko”.

Z treścią decyzji oraz całą dokumentacją sprawy, w tym z opinią wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie można zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy Plac Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Mieścisko www.miescisko.bip.net.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mieścisko.

 

                                                                                              Wójt Gminy Mieścisko

                                                                                              /-/ Andrzej Banaszyński

 Lista załączonych plików      
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa elektrowni fotowoltaicznej (132.8kB) pobierz pokaż