GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2947347
od 10 grudnia 2004
Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEŚCISKO o wydanym postanowieniu w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięzeięcia Rozbudowa Zakładu SERPOL Cosmetics w Mieścisku

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mieścisko z dnia 23.11.2017r.

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2017 r.  poz.1257) Wójt Gminy Mieścisko zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanym postanowieniu OSR.6220.6.2017 z dnia 23.11.2017r. w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu SERPOL Cosmetics Sp. z o.o. Sp. k. wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach o nr ewid. :398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1 obręb Mieścisko”

 Mieścisko dn.23.11.2017r.

OSR.6220.6.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63  ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) po zapoznaniu się z wnioskiem i dokumentacją zgromadzoną podczas prowadzonego postepowania wszczętego na wniosek  SERPOL Cosmetics Sp. z o.o.  Sp. k. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu SERPOL Cosmetics Sp. z o.o., Śp. k. w Mieścisku wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr ewid. 398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1 obręb Mieścisk, gmina Mieścisko” oraz opiniami pomocniczymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

postanawiam

I.        stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na „Rozbudowie Zakładu SERPOL Cosmetics Sp. z o.o., Śp. k. w Mieścisku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1 obręb Mieścisko, gmina Mieścisko”

II.     określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie  art.66 ustawy ooś,  a w szczególności :  

1.       Z zakresu określonego w opinii sanitarnej

1)      opis planowanego przedsięwzięcia (lokalizacja przedsięwzięcia, rozwiązania techniczne i technologiczne, sposób zagospodarowania terenu),

2)      charakterystykę stanu środowiska;

3)      ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na otaczające środowisko oraz zdrowie ludzi;

4)      określenie zasięgu uciążliwości przedsięwzięcia(dot. głównie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu);

5)      graficzne przedstawienie najbliższej zabudowy, wraz z określeniem jej przeznaczenia oraz podanie odległości inwestycji od najbliższych terenów objętych ochrona akustyczną;

6)      opis przewidywanych  działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań  na środowisko i zdrowie ludzi;

7)      analizę możliwych konfliktów społecznych;

8)      propozycję monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji;

9)      wnioski końcowe  

2.       Z zakresu ochrony przed hałasem:

1)      określić zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 113 i 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 20007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku(Dz.U. z 2014r. poz. 112). Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć na mapie i wyróżnić ze względu na uwarunkowania akustyczne; do raportu dołączyć pismo właściwego organu dotyczące faktycznego aktualnego zagospodarowania tych terenów, ze wskazaniem do  jakiego rodzaju terenu należą zgodne z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;

2)      przedstawić załącznik graficzny opatrzony legendą, na którym zostanie przedstawiona lokalizacja wszystkich planowanych powierzchni, obiektów oraz urządzeń;

3)      zinwentaryzować źródła hałasu na terenie przedsięwzięcia wraz z podaniem ich mocy akustycznych i określić czas pracy w ciągu najbardziej niekorzystnych ośmiu godzin pory dnia i jednej najbardziej niekorzystnej godziny pory nocy;

4)      określić liczbę pojazdów poruszających się po terenie inwestycji oraz dojeżdżających do zakładu (uwzględniając pojazdy mechaniczne z podziałem na pojazdy lekkie i ciężkie), a także wskazać trasy ich przejazdów;

5)      w części graficznej raportu wyznaczyć izolinie oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu;

6)      wytypować punkty obliczeniowe na granicy terenów objętych ochroną akustyczną położonych najbliżej przedsięwzięcia oraz przedstawić wyniki obliczeń poziomu hałasu w tych punktach oraz odnieść je do dopuszczalnych poziomów hałasu;

7)      przedstawić załącznik (w wersji papierowej i elektronicznej) z danymi wejściowymi do programu modelującego rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku;

8)      w przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska określić środki organizacyjne, techniczne lub technologiczne ograniczające emisję hałasu poniżej poziomów dopuszczalnych (np. w przypadku barier obudów ograniczających emisję hałasu, należy podać informacje na temat: długości i wysokości oraz konstrukcji wykonania, rodzaju materiału z jakiego zostanie wykonana, a także skuteczności obniżania hałasu).

3.       Z zakresu ochrony powietrza:

1)      przedstawić obliczenia zawierające rozprzestrzenianie substancji w powietrzu z uwzględnieniem wszystkich źródeł emisji substancji do powietrza, zorganizowanej jak i niezorganizowanej związanych z eksploatacją przedsięwzięcia, nawet gdy będą emitować minimalne ilości substancji do powietrza; uzyskane wyniki, tj. wartości stężeń substancji w powietrzu przedstawić w formie pisemnej i graficznej w postaci izolinii jednostkowych stężeń;

2)      wykonać analizę rozprzestrzeniania substancji w powietrzu uwzględniając ww. źródła (uwzględnić stopień redukcji zanieczyszczeń w związku z zastosowaniem rozwiązań ograniczających emisję substancji do powietrza);

3)      dołączyć pełne wydruki komputerowe ( w wersji papierowej lub elektronicznej) zawierające dane do obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu – dane wejściowe wprowadzone do programu oraz otrzymane wyniki obliczeń;

4)      dołączyć pismo Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w rozpatrywanym rejonie;

5)      opisać przewidywane działania mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza, tj. opisać działania organizacyjne, techniczne lub technologiczne służące ograniczeniu emisji substancji do powietrza na poszczególnych etapach procesu technologicznego.

4.       Z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i ochrony wód:

1)      określić ilość powstających ścieków i sposób ich podczyszczania oraz zagospodarowania;

2)      określić sposób zabezpieczenia w istniejących oraz planowanych do realizacji obiektach produkcyjnych i magazynowych środków chemicznych oraz produktów gotowych przed przedostaniem się do środowiska gruntowo -  wodnego z uwzględnieniem zabezpieczenia przed niekontrolowanym przedostawaniem się ich do istniejących i projektowanych urządzeń odprowadzających wody opadowe;

3)      określić ilość wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych ( z  określeniem wielkości tych powierzchni), sposób ich podczyszczania i zagospodarowania oraz ocenić oddziaływanie tych wód na ich odbiorniki;

4)      odnieść się do art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w tym wyjaśnienie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i odwołaniem do przepisów ustawy Prawo wodne, czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011r. przez Prezesa Rady Ministrów.

5.       Z zakresu bioróżnorodności:

1)      przedstawić opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochrona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

2)      ocenić wpływ planowanego przedsięwzięcia na krajobraz, bioróżnorodność i wyjaśnić, czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze, w tym wyjaśnić czy przedsięwzięcie wywoła pośrednio lub bezpośrednio szkody, utratę i fragmentację siedlisk, a także czy wpłynie na rodzaj użytkowania gruntu oraz funkcje ekosystemu, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.  

6.       Z zakresu ochrony klimatu:

1)      wyjaśnić w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu, czy przewidziano rozwiązania łagodzące zmiany tj.: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zużycia energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ograniczenie zużycia wody itp.;

2)      wyjaśnić, czy przedsięwzięcie będzie musiało przystosować się do zmieniających warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych takich jak fale upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne opady śniegu, zamarzanie odmarzanie.

7.       przedstawić analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem.

8.       ocenić skumulowane oddziaływanie w zakresie emisji hałasu i emisji substancji do powietrza przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przedsięwzięć planowanych i istniejących na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny i terenach sąsiednich.

 

UZASADNIENIE

Planowane do realizacji przedsięwzięcie kwalifikuje się do § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z   § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 2016 poz. 71), zgodnie z którym zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Mieścisko wziął pod uwagę opinie pomocnicze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-IV.4240.737.2017.MW.9 z dnia 03.11.2017r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu (ON.NS-452-3-19/17 z dnia 01.08.2017r.). Podczas przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego uwzględniono wymagania, o których mowa art. 63 ust. 1 ustawy ooś, zbadano rodzaj, skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz wielkość emisji i uciążliwości jakie wystąpią w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

W ramach planowanego przedsięwzięcia inwestor przewiduje rozbudować zakład SERPOL Cosmetics Sp. z o.o. Sp. k. Zakład jest producentem kosmetyków, chemii gospodarczej oraz opakowań z tworzyw sztucznych dla potrzeb własnych. Dotychczas produkcja była prowadzona w budynkach zlokalizowanych po zachodniej stronie drogi ul. Nowa w Mieścisku dz. nr 1036 obręb Mieścisko. Działki przeznaczone pod zainwestowanie znajdują się po wschodniej stronie ulicy i oznaczone są następującymi nr ewidencyjnymi 398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1 w obrębie Mieścisko. Łączna powierzchnia działek przewidzianych do zainwestowania w związku z realizacją inwestycji wynosi ok. 4,1 ha. na działkach tych znajduje się utwardzony plac o powierzchni ok. 1,3 ha oraz magazyny wyrobów gotowych i komponentów o powierzchni ok. 0,61ha. Po rozbudowie we wschodniej części zakładu powierzchnia budynków wyniesie ok. 1,44ha, a powierzchnia terenów utwardzonych 1,53ha. W nowych obiektach produkowane będą mydła, żele pod prysznic i szampony. W ramach realizacji inwestycji inwestor planuje wybudowanie kompleksu połączonych obiektów: biurowego, produkcyjnego oraz magazynowego, dobudowanych do istniejących magazynów. Inwestor zakłada, że wielkość produkcji w planowanym do realizacji przedsięwzięciu stanowić będzie 150% aktualnej produkcji zakładu. 

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika,  że najbliższe tereny wymagające ochrony akustycznej zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112) znajdują się w bezpośrednim, sąsiedztwie terenu planowanego przedsięwzięcia ( tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, zagrodowej i zamieszkania zbiorowego). Eksploatacja planowanej inwestycji spowoduje powstanie nowych źródeł emisji hałasu do środowiska. Nastąpi znaczący wzrost natężenia ruchu w obrębie terenów chronionych akustycznie, co spowoduje emisję hałasu i może być przyczyną konfliktów społecznych.  Podczas prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postepowania wyjaśniającego, wezwano pełnomocnika inwestora do przedłożenia kilku uzupełnień.  W ostatnim uzupełnieniu k.i.p. pełnomocnik inwestora poinformował o zmianie koncepcji odwonienia terenu przewidzianego pod zainwestowanie oraz złożył w tej sprawie dodatkowe informacje. Mając powyższe na uwadze stwierdzono, że analiza rozwiązań technicznych i technologicznych przedstawiona w raporcie oddziaływania na środowisko pozwoli na ocenę wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne.

Funkcjonowanie przedmiotowego zakładu po realizacji inwestycji związane będzie również z powstaniem  nowych źródeł emisji do powietrza. Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie wpływu inwestycji na stan jakości powietrza zgodnie z zakresem określonym w niniejszym postanowieniu pozwoli na zajęcie stanowiska, czy planowana inwestycja spełniać będzie wymagania prawne w zakresie ochrony powietrza.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochrona przed hałasem, ochroną powietrza, gospodarką wodno-ściekową, a także wpływem planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu i bioróżnorodność. Ponadto w raporcie należy przeanalizować skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia oraz przedsięwzięć planowanych i istniejących na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny i terenach sąsiednich. W raporcie należy również odnieść się ewentualnego wpływu inwestycji na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”    Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Mieścisko postanowił jak w sentencji postanowienia

 

 

POUCZENIE

 

 

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem tut. organu.

 

 

 

                                                                                  Z up. Wójta

                                                                                   /-/ Alicja Kędracka

                                                                                  Sekretarz Gminy

 

 

Otrzymują:

1.        SERPOL Cosmetics Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Nowa 2, 62-90 Mieścisko

2.        Pan Adam Dymek ZU ODUM s.c.

ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież

Do wiadomości :

Strony postępowania poprzez obwieszczenie