GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2950029
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjną

Zamawiający:
Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjną niezbędną przy wykonaniu zadań własnych Gminy Mieścisko w roku 2006.

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci którzy:
* załączą do oferty oświadczenie, że spełniają wymogi art.22 i nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie na podstawie art.24 ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r. z późn. zm.). Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie wszystkie informacje wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ.
* wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za wykonane prace licząc od daty otrzymania faktury. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na 30 dniowy termin płatności w załączniku nr 2 do SIWZ.
* Wyrażą zgodę na zawarcie umowy na obsługę geodezyjną Gminy Mieścisko w 2006r. na warunkach przedstawionych w projekcie umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie, że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń.


Termin realizacji:
sukcesywnie do 31.12.2006 r.

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak, Aleksander Stanicki

Miejsce składania ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 pokój 16

Oferty można składać do:
2006-02-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2006-02-06 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13, sala sesyjna UG Mieścisko, pokój nr 18

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
brak

Uwagi:
1) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
2) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
3) Termin związania z ofertą - 25 dni od daty 06.02.2006r.
4) Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjna Gminy Mieścisko sukcesywnie w zakresie:
- wytyczanie trasy dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w terenie
zabudowanym i niezabudowanym.
- inwentaryzacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w terenie
zabudowanym i niezabudowanym.
- wytyczanie trasy dróg gminnych w terenie zabudowanym i niezabudowanym.
- wytyczanie obiektów kubaturowych w terenie zabudowanym
- podział geodezyjny nieruchomości
- odtwarzanie granic w terenie zabudowanym i niezabudowanym
- wykonywanie map zasadniczych do celów projektowych w terenie zabudowanym i niezabudowanym, aktualizacja i nowy pomiar.


Firmy uczestnicząceLista załączonych plików      
Przetarg na obsługę geodezyjną Gminy (30.3kB) pobierz pokaż