GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2948035
od 10 grudnia 2004
Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia

Komunikat dotyczący zmian nazw ulic i osiedla w Gminie Mieścisko

Komunikat dotyczący zmian nazw ulic i osiedla w Gminie Mieścisko

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( Dz. U. z 2016r. poz. 744) Rada Gminy Mieścisko w dniu 22 marca 2017roku podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulic i osiedla. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 5 kwietnia br. Zgodnie z przepisami nowe nazwy ulic i osiedla będą obowiązywały 14 dni od ogłoszenia ww. uchwały w Dzienniku Urzędowym, tj. od 20 kwietnia 2017r.

Wykaz ulic i osiedla, których nazwy zostały zmienione:

1.     ulica Hanki Sawickiej na ulicę Słoneczną,

2.     ulica Janka Krasickiego na ulicę Ignacego Krasickiego,

3.     ulica Mariana Buczka na ulicę Długą,

4.     ulica Walki Młodych na ulicę Juliusza Słowackiego,

5.     ulica 22 lipca na ulicę Spokojną,

6.     Osiedle 40-lecia PRL na Osiedle Piastowskie.

Zgodnie z art. 5 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej:

1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia        w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

 Ustawa stanowi zatem, że zmiana nazwy dokonana podstawie ustawy nie wpływa na ważność dokumentów zawierającą nazwę dotychczasową, Oznacza to, że np. dowód osobisty, prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne pojazdów, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nimi, będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.

 

Zmiana danych w rejestrach i ewidencjach:

Ustawa o Krajowym rejestrze sądowym:

Art.  47. [Obowiązek zgłaszania danych oraz zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców]

1. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1 i 2a-15, art. 39 i 40 oraz w art. 44, a także ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów chyba, że ustawa stanowi inaczej.

2. Podmioty, na których wniosek został dokonany wpis danych, o których mowa w art. 38 pkt 1a, mają obowiązek zgłaszać zmianę tych danych.

W art. 38 ww. ustawy, wśród danych, których zmiany należy zgłosić, jest adres siedziby podmiotu.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Art.  30.  [Wnioski o zmianę lub wykreślenie wpisu w CEIDG]

1.  Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

1)  zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG;

2)  jego wykreślenie z CEIDG - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Wśród danych, których zmianę należy zgłosić ustawodawca wymienia:

adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;

 

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Ustawa nie przewiduje obowiązkowego terminu do aktualizacji danych, niemniej jedna dezaktualizacja danych w księdze wieczystej w zakresie oznaczenia nieruchomości może stać się kłopotliwa dla właściciela nieruchomości, np. w sytuacji, w której będzie on chciał sprzedać nieruchomość. Dane zawarte w księdze wieczystej muszą bowiem odpowiadać stanowi faktycznemu nieruchomości. Uaktualnienie informacji dokonuje się poprzez złożenie wniosku do sądu. Ponadto zmian w księdze wieczystej można dokonać z urzędu -Gmina wyśle powiadomienie sądu o zmianie nazwy ulicy.

Dodatkowo mieszkańcy powinni przekazać zaktualizowane dane podmiotom, z którymi mają zawarte umowy i obowiązek taki z umów tych wynika, typu: umowy dot. usług telekomunikacyjnych, internetowych, umowy z instytucjami bankowymi oraz wszelkie inne umowy cywilnoprawne. O zmianie nazwy ulicy w adresie powinno się także powiadomić pracodawcę oraz sądy i inne organy, przed którymi toczą się postępowania, w których mieszkaniec jest stroną (uczestnikiem). Przedsiębiorcy powinni również w swojej działalności posługiwać się zaktualizowanymi danymi, co wymaga wymiany pieczątek, papieru firmowego, wizytówek itp.

 

 

 

 

 

 

Informujemy również, że Wójt Gminy Mieścisko wystosował pisemne powiadomienia o zmianie nazw ulic do instytucji takich jak: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Urząd Statystyczny w Pile, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pile i Wągrowcu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wągrowcu, Urząd Skarbowy w Wągrowcu, Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu, Komenda Powiatowa PSP w Wągrowcu, Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, Urząd Pocztowy w Wągrowcu i Mieścisku, Enea Operator sp. z o.o. w Gnieźnie, Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział w Mieścisku, Ośrodek Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku, Aquanet Mieścisko sp. z o.o., Szkoła Podstawowa w Mieścisku, Gimnazjum w Mieścisku, Przedszkole w Mieścisku, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Popowie Kościelnym, Parafia św. Michała Archanioła w Mieścisku, Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Popowie Kościelnym, Szkoła Milenium w Popowie Kościelnym.

 

 

Mieścisko, 13 kwietnia 2017r.

 

Wójt Gminy Mieścisko

/-/Andrzej BanaszyńskiLista załączonych plików      
Komunikat dotyczący zmian nazw ulic i osiedla w Gminie Mieścisko (286.9kB) pobierz pokaż