GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4521032
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego wózka widłowego na potrzeby ZAZ w Gołaszewie
obrazek

Zamawiający:
Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego wózka widłowego na potrzeby ZAZ w Gołaszewie

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
Zamawiający zażąda od Dostawcy potwierdzenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentów stwierdzjących spełnianie wymogów art. 22 oraz art. 24 Prawo zamówień publicznych w oparciu o rozporządzenie Prezesa RM z dnia 07.04.2004r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. 2004,71,645)

Termin realizacji:
16.12.2005 r.

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak, Andrzej Lupa

Miejsce składania ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 pokój 16

Oferty można składać do:
2005-11-25 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2005-11-25 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13, sala sesyjna UG Mieścisko

Kryteria wyboru:
Cena - 90%
Okres gwarancji przedmiotu zamówienia - 10%


Wadium:
brak

Uwagi:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
Fabrycznie nowy wózek widłowy z silnikiem elektrycznym o udźwigu min. 1000 kg.


Firmy uczestniczące