GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4390399
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dwóch tuneli foliowych i stołów przesuwnych na potrzeby ZAZ w Gołaszewie
obrazek

Zamawiający:
Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dwóch tuneli foliowych i stołów przesuwnych na potrzeby ZAZ w Gołaszewie

CPV:
285, 288

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
Zamawiający zażąda od Dostawcy potwierdzenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentów stwierdzjących spełnianie wymogów art. 22 oraz art. 24 Prawo zamówień publicznych w oparciu o rozporządzenie Prezesa RM z dnia 07.04.2004r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. 2004,71,645)

Termin realizacji:
19.12.2005 r.

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak, Andrzej Lupa

Miejsce składania ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 pokój 16

Oferty można składać do:
2005-11-24 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2005-11-24 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13, sala sesyjna UG Mieścisko

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
brak

Uwagi:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
Tunele foliowe: szt. 2
- powierzchnia 180 m2
- ilość naw - 1szt
- wymiary :
a) szerokość - 6,00 m
b) długość - 30,00m
c) wysokość - min. 2,85m
- Konstrukcja ze stali ocynkowanej łączona przez skręcanie
- Ściany szczytowe otwierane w całości
- Max rozstaw pałąków głównych 1,5 m
- Montaż - bezpośrednio na gruncie
- Konstrukcja kryta folią podwójną nadmuchiwaną
- Mocowanie folii do konstrukcji - listwy stalowe ocynkowane
- wyposażone w system wietrzników zapewniający swobodną wymianę powietrza
Stoły przesuwne szkielet + wanna: szt. 4
- szerokość - min.1,75 m
- długość - 27,00 m
- konstrukcja stołu - aluminium
- układ jezdny stołu - rury ocynkowane
- gwarancja - min 24 miesiące


Firmy uczestniczące