GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2950120
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia niszcząco-belującego na potrzeby ZAZ w Gołaszewie

Zamawiający:
Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia niszcząco-belującego na potrzeby ZAZ w Gołaszewie

CPV:
301, 297

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
Zamawiający zażąda od Dostawcy potwierdzenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentów stwierdzjących spełnianie wymogów art. 22 oraz art. 24 Prawo zamówień publicznych w oparciu o rozporządzenie Prezesa RM z dnia 07.04.2004r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. 2004,71,645)

Termin realizacji:
12.12.2005 r.

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak, Andrzej Lupa

Miejsce składania ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 pokój 16

Oferty można składać do:
2005-11-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2005-11-24 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13, sala sesyjna UG Mieścisko

Kryteria wyboru:
Cena - 90%
Okres gwarancji przedmiotu zamówienia - 10%


Wadium:
brak

Uwagi:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
Maszyna umożliwiająca niszczenie papierowych dokumentów drukowanych do formatu A3 oraz płyt CD, dyskietek, zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa po zniszczeniu (nie niższy niż 3 wg normy DIN 32757), wyposażona w urządzenie prasujące powstałe w procesie niszczenia ścinki w bele . Urządzenie niszczące powinno umożliwiać bezpośredni transport niszczonego papieru do urządzenia prasującego. Urządzenia powinny posiadać aktualne certyfikaty potwierdzające stopień bezpieczeństwa po zniszczeniu wg norm tajności DIN 32757, oraz certyfikat CE.


Firmy uczestniczące