GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4390362
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Dostawa samochodów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie
obrazek

Zamawiający:
Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko

Tytuł przetargu:
Dostawa samochodów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie
Przedmiotem przetargu jest dostawa fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych szt. 2 oraz fabrycznie nowego samochodu dastawczego - "furgon" szt. 1


CPV:
34.10.00.00

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro

Warunki:
Zamawiający zażąda od Dostawcy potwierdzenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentów stwierdzjących spełnianie wymogów art. 22 oraz art. 24 Prawo zamówień publicznych w oparciu o rozporządzenie Prezesa RM z dnia 07.04.2004r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. 2004,71,645)

Termin realizacji:
do 28.12.2005r.

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak, Andrzej Lupa

Miejsce składania ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 pokój 16

Oferty można składać do:
2005-12-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2005-12-07 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13, sala sesyjna UG Mieścisko

Kryteria wyboru:
cena - 60%
okres gwarancji dla zakresu cech objętych opisem przedmiotu zamówienia - 10%
okres gwarancji dla zakresu cech nie objętych opisem przedmiotu zamówienia - 10%
cechy jakościowe korzystniejsze dla mocy silnika - 10%
cechy jakościowe korzystniejsze dla rozstawu osi - 10%


Wadium:
A-1800 zł B - 900 zł

Uwagi:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej.
Ogłaoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 236 z dnia 20.10.2005r. pod pozycją 55321


Firmy uczestniczące