GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2950032
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 130.000 euro - kredyt długoterminowy

Zamawiajcy:
Gmina Miescisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp. 13

Tytu przetargu:
Przetarg niograniczony o wartości powyżej 130.000 euro na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł na okres 15 lat w tym 3 lata karencji w spłacie kredytu. Kredyt zostanie przeznaczony na zadania inwestycyjne i bieżące przewidziane do realizacji w 2005 roku.

CPV:
66.13.00.00-0

Tryb zamwienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro

Warunki:
* Zamawiający zażąda od wykonawcy potwierdzenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentów stwierdzających spełnianie wymogów art. 22 oraz art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2004,71,645)
* Zamawiającemu udzielą 3 lata karencji w spłacie kredytu


Termin realizacji:
w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy poprzez przelanie środków kredytowych na konto Zamawiającego

Osoba odpowiedzialna:
Remigiusz Płażalski

Miejsce skadania ofert:
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miescisko (pokój nr 16), 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 w terminie do dnia 24.10.2005r. godz. 10:00

Oferty mona skada do:
2005-10-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2005-10-24 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
pokój nr 18 w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko - sala sesyjna

Kryteria wyboru:
Koszt obslugi kredytu - 100%

Wadium:
4.000,00 zł

Uwagi:
* SIWZ można uzyskać do 19.10.2005; cena - 30,00 zł
* Wadium w wysokości 4.000,00 zł należy wpłacić na konto zamawiającego nr 72 90650006 0030 0300 0231 0002 w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział w Mieścisku, przed upływem terminu składania ofert.
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
* Informacja o przetargu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 198 z dnia 09.09.2005 pod pozycją 46803


Firmy uczestniczce