GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4521000
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 euro - adaptacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Gołaszewie na Zaklad Aktywności Zawodowej (ZAZ)
obrazek

Zamawiajcy:
Gmina Miescisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp. 13

Tytu przetargu:
Adaptacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Gołaszewie na Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)

CPV:
45.00.00.00.-7

Tryb zamwienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro

Warunki:
Zamawiający zażąda od wykonawcy potwierdzenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentów stwierdzających spełnianie wymogów art. 22 oraz art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2004,71,645)

Termin realizacji:
2 miesiące

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak

Miejsce skadania ofert:
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miescisko (pokój nr 16), 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 w terminie do dnia 14.10.2005r. godz. 10:00

Oferty mona skada do:
2005-10-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2005-10-14 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
pokój nr 18 w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko - sala sesyjna

Kryteria wyboru:
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem cena - 60%; termin realizacji - 40%

Wadium:
20.000,00 zł

Uwagi:
* Prace związane z adaptacją budynku polegać będą na:
- przeprowadzeniu prac rozbiórkowych wewnątrz budynku
- przeprowadzeniu prac remontowo-wykończeniowych na zewnątrz i wewnątrz budynku
- przeprowadzeniu remontu pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich i wymianie rynien
- wykonaniu instalacji odgromowej
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych
- wykonaniu przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- wykonaniu instalacji wewnętrznych - elektrycznej, wodociągowej, co wraz z kotłownią
- robotach drogowych, zagospodarowaniem terenów zieleni wokół obiektu oraz wykonaniu ogrodzenia.
* SIWZ można uzyskać do 10.10.2005; cena - 30,00 zł
* Wadium w wysokości 1.000,00 zł należy wpłacić na konto zamawiającego nr 72 90650006 0030 0300 0231 0002 w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział w Mieścisku, przed upływem terminu składania ofert.
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
* Informacja o przetargu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 186 z dnia 26.08.2005 pod pozycją 43936


Firmy uczestniczce