GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2905222
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro - dostawa materiałów budowlanych

Zamawiajcy:
Gmina Miescisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp. 13

Tytu przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych

CPV:


Tryb zamwienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, dostawy którzy:
a) załączą do oferty oświadczenia, ze oferent spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie wszystkie informacje, wyszczególnione w załączniku do SIWZ.
b) zobowiążą się dostarczyć materiały zgodne z Polskimi Normami przenoszące europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane zostaną uwzględnione:
* europejskie aprobaty techniczne
* wspólne specyfikacje techniczne
* Polskie Normy przenoszące normy europejskie
* Normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane
* Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe
* Polskie Normy
* Polskie aprobaty techniczne
Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie, że oferowane materiały spełniają parametry zgodne z w/w normami.
c) wpłacą wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie : jedentysiaczłotych) przed upływem terminu składania ofert. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent załączy do oferty stosowny dokument potwierdzający wpłacenie wadium przed upływem terminu składania ofert.
d) wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za dostarczone materiały licząc od daty otrzymania faktury. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na 30 dniowy termin płatności stanowiące załącznik do SIWZ.
e) wypełnią formularz cenowy określający ceny jednostkowe i łączną cenę zamówienia z wyszczególnieniem wartości podatku VAT. Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ
f) załączą oświadczenie , że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie , że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
g) załączą oświadczenie , że zobowiązują się do realizacji zamówienia od 06.09.2005r. do 26.09.2005r. . Warunek zostanie spełniony jeżeli złożą stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.
h) załączą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i że nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń.


Termin realizacji:
od 06.09.2005r. do 26.09.2005r

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak, Andrzej Lupa

Miejsce skadania ofert:
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miescisko (pokój nr 16), 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 w terminie do dnia 29.08.2005r. godz. 10:00

Oferty mona skada do:
2005-08-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2005-08-29 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
pokój nr 18 w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
1.000,00 zł

Uwagi:
* SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko, pokój nr 8 lub 9, specyfikacja może być przesłana również pocztą (za dowodem doręczenia) po uprzednim wpłynięciu prośby o jej przesłanie
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
* Wadium w wysokości 1.000,00 zł należy wpłacić na konto zamawiającego nr 72 90650006 0030 0300 0231 0002 w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział w Mieścisku, przed upływem terminu składania ofert.


Firmy uczestniczceLista załączonych plików      
OGLOSZENIE ZAZ 2005r (44.5kB) pobierz pokaż