GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4390333
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro - dostawa krawężników drogowych, kostki betonowej i obrzeży chodnikowych
obrazek

Zamawiajcy:
Gmina Miescisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13

Tytu przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa krawężników drogowych, kostki betonowej i obrzeży chodnikowych

CPV:


Tryb zamwienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy dostawy którzy:
a) załączą do oferty oświadczenia, ze oferent spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie wszystkie informacje, wyszczególnione w załączniku do SIWZ.
b) udokumentują, że oferowane materiały mogą być stosowane przy budowie pieszych ciągów komunikacyjnych. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent załączy:
- ważne aprobaty techniczne dopuszczające użycie oferowanych materiałów do budowy pieszych ciągów komunikacyjnych .
- oświadczenie, że oferowane materiały odpowiadają Polskim Normom, wraz z podaniem symboli tych norm.
c) wpłacą wadium w wysokości 600,00 zł (słownie : sześćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent załączy do oferty stosowny dokument potwierdzający wpłacenie wadium przed upływem terminu składania ofert.
d) wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za dostarczone materiały licząc od daty otrzymania faktury. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na 30 dniowy termin płatności stanowiące załącznik do SIWZ.
e) wypełnią formularz cenowy określający ceny jednostkowe i łączną cenę zamówienia z wyszczególnieniem wartości podatku VAT. Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ
f) załączą oświadczenie , że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie , że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
g) załączą oświadczenie , że zobowiązują się do realizacji zamówienia sukcesywnie od 26.08.2005r. do 07.09.2005r. Warunek zostanie spełniony jeżeli złożą stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.
h) załączą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i że nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń.
i) dokonali w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej trzech zamówień o podobnym charakterze. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent przedstawi minimum trzy referencje zamawiających, u których wykonał podobne dostawy w ciągu ostatnich trzech lat.


Termin realizacji:
sukcesywnie od 26.08.2005r. do 07.09.2005r.

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak, Andrzej Lupa

Miejsce skadania ofert:
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miescisko (pokój nr 16), 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 w terminie do dnia 18.08.2005r. godz. 10:00

Oferty mona skada do:
2005-08-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2005-08-18 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
pokój nr 18 w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
600 zł

Uwagi:
* SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko, pokój nr 8 lub 9, specyfikacja może być przesłana również pocztą ( za dowodem doręczenia) po uprzednim wpłynięciu prośby o jej przesłanie.
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
* Wadium należy wpłacić na konto zamawiającego nr 72 90650006 0030 0300 0231 0002 w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział w Mieścisku, przed upływem terminu składania ofert.


Firmy uczestniczceobrazek Lista załączonych plików      
OGLOSZENIE krawezniki, kostka 2005r (37.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż