GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4867609
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro
obrazek

Zamawiajcy:
Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko, 62-290 Mieścisko, Plac Powst. Wlkp.13

Tytu przetargu:
Zakup separatorów substancji ropopochodnych w celu uzbrojenia wylotów kanalizacji deszczowych na Osiedlu Młodych i ul. Zacisze w Mieścisku.

CPV:


Tryb zamwienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
Przedmiotem zamówienia jest zakup separatorów substancji ropopochodnych i osadników. Zakres przetargu obejmuje zakup dwóch separatorów substancji ropopochodnych i dwóch osadników oraz transport w/w urządzeń do miejscowości Mieścisko. Wymagane parametry techniczne dla separatorów i osadników w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy :
- załączą do oferty oświadczenia, że spełniają wymogi art. 22 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r. z późn. zm.). Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie wszystkie informacje wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ
- wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za sprzedane separatory i osadniki licząc od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na 30 dniowy termin płatności na załączniku nr 1 do SIWZ.
- wyrażą zgodę na zawarcie umowy na objęte przetargiem zakupy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie, że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń - na załączniku nr 1 do SIWZ.
- spełnią dodatkowe warunki zawarte w SIWZ


Termin realizacji:
6. Termin wykonania zamówienia: w ciągu 21 dni licząc od daty podpisania umowy.

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak, Rafał Kapczyński

Miejsce skadania ofert:
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Mieścisku (pokój nr 16), 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 w terminie do dnia 06.07.2005r. godz. 10:00

Oferty mona skada do:
2005-07-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2005-07-06 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego pokój nr 18, 62 - 290 Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp. 13

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
1.000,00 zł

Uwagi:
SIWZ będzie udostępniona bezpłatnie po złożeniu pismennego wniosku o jej wydanie

Firmy uczestniczceobrazek Lista załączonych plików      
Prognoza kwoty dlugu Gminy Miescisko na 2005 rok (66kB) obrazek pobierz obrazek pokaż