GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2950021
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro - budowa nowych nawierzchni asfaltowych, remont cząstkowy dróg gminnych oraz dostawa gruzu asfaltowego z recyklingu

Zamawiajcy:
Gmina Miescisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko

Tytu przetargu:
4.1. Budowa nowych nawierzchni asfaltowych oraz remont cząstkowy dróg gminnych w miejscowościach Mieścisko, Sarbia , Gorzewo , Budziejewo :
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
bitumicznych: 3.140 m 2
- skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (krotność = 2) - 5.605 m2
- nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm - 2.925 m2
- nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm - 2.680 m2
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych , mieszankami mineralno - asfaltowymi , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm - 250 m2
4.2. Dostawa gruzu asfaltowego z recyklingu - loco Mieścisko :
- gruz asfaltowy o frakcji 1÷ 4 cm - 700 ton
- gruz asfaltowy drobny nie sortowany - 300 ton


CPV:


Tryb zamwienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy ,dostawy, którzy :
a) Załączą do oferty oświadczenia, ze oferent spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie wszystkie informacje, wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ.
b) wpłacą wadium w wysokości 600,00 zł (słownie : sześćset złotych) przed upływem terminu składania ofert.
Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent przedstawi stosowny dokument potwierdzający wpłacenie wadium przed upływem terminu składania ofert.
c) wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za dostarczone materiały licząc od daty otrzymania faktury.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na 30 dniowy termin płatności.
d) wypełnią kosztorys ofertowy określający ceny jednostkowe i łączną cenę zamówienia z wyszczególnieniem wartości podatku VAT. Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ
e) załączą oświadczenie , że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie , że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
f) załączą oświadczenie , że zobowiązują się do realizacji zamówienia według harmonogramu robót przedstawianego w SIWZ. Warunek zostanie spełniony jeżeli złożą stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.
g) załączą oświadczenie o oferowanym okresie gwarancji (dotyczy punktu 4.1.). Warunek zostanie spełniony jeżeli okres gwarancji będzie wynosił minimum 24- miesiące.
h) Przedstawią dokumenty potwierdzające dysponowanie trzema sprawnymi środkami transportu o ładowności minimum 15 ton każdy ( dotyczy punktu 4.2.) . Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent przedstawi kserokopię dowodów rejestracyjnych potwierdzających dysponowanie własnymi środkami transportu. W przypadku załączenia kserokopii dowodów rejestracyjnych środków transportu będących własnością osób trzecich należy załączyć dodatkowo dokument potwierdzający udostępnienie środka transportu do realizacji przedmiotu zamówienia.
i) załączą oświadczenie ,że dysponują 1.000 tonami gruzu asfaltowego z recyklingu o wymaganych frakcjach lub załączą deklarację gotowości jego sprzedaży od podmiotu który jest w jego posiadaniu.(dotyczy punktu 4.2.).
j) Załączą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i że nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń.


Termin realizacji:
do 30.07.2005r. - zakres 4.1. oraz do 17.10.2005r. - zakres 4.2.

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak

Miejsce skadania ofert:
pokój nr 16, 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13

Oferty mona skada do:
2005-06-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2005-06-06 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
pokój nr 18, 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
600 zł

Uwagi:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych , obejmujących wyłącznie zakres wyszczególniony w punkcie 4.1 lub 4.2
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko, pokój nr 8 lub 9 , specyfikacja może być przesłana również pocztą ( za dowodem doręczenia) po uprzednim wpłynięciu prośby o jej przesłanie.
4. Wadium należy wpłacić na konto zamawiającego nr 72 90650006 0030 0300 0231 0002 w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział w Mieścisku, przed upływem terminu składania ofert.
5. Termin związania z ofertą - 30 dni od daty 06.06.2005 r.


Firmy uczestniczceLista załączonych plików      
OGLOSZENIE DROGI 2005 (40kB) pobierz pokaż