GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2950112
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawę gruzu asfaltowego z recyklingu

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO

 

1.      Zamawiający :

Gmina Miescisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko,

62-290 Miescisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 tel. (061) 427-8001; (061) 429 80 10;    (061) 429 80 10 ;  fax (061) 427-80-88 ; e-mail ug@miescisko.nowoczesnagmina .pl;

www.miescisko.nowoczesnagmina.pl

2.      Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO

3.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko, pokój nr 8 lub 9 , specyfikacja może  być przesłana ( za dowodem doręczenia) po uprzednim wpłynięciu prośby o jej przesłanie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest również dostępna na stronie www.miescisko.nowoczesnagmina.pl,

4.      Opis przedmiotu zamówienia :

Dostawa gruzu asfaltowego z recyklingu -  loco Mieścisko :

»        gruz asfaltowy o frakcji 0÷ 63 mm2000 ton

»        gruz asfaltowy drobny nie sortowany  800 ton

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

7.      Termin wykonania zamówienia :

»        do 30.03.2007r.

8.      Opis warunków udziału w postępowaniu :

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy ,dostawy, którzy :

a)      Załączą do oferty oświadczenia, ze oferent spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie wszystkie informacje, wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ.

b)      wpłacą wadium w wysokości 600,00 zł (słownie : sześćset złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent przedstawi stosowny dokument potwierdzający wpłacenie wadium przed upływem terminu składania ofert.

c)      wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za dostarczone materiały licząc od daty otrzymania faktury.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na 30 dniowy termin płatności.

d)      wypełnią formularz cenowy określający ceny jednostkowe i łączną cenę zamówienia z wyszczególnieniem wartości podatku VAT. Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ

e)      załączą oświadczenie , że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie , że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

f)        Przedstawią dokumenty potwierdzające dysponowanie trzema sprawnymi środkami transportu o ładowności minimum 20 ton każdy  . Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent przedstawi kserokopię  dowodów rejestracyjnych potwierdzających dysponowanie własnymi środkami transportu. W przypadku załączenia kserokopii dowodów rejestracyjnych środków transportu będących własnością osób trzecich należy załączyć dodatkowo dokument potwierdzający  udostępnienie środka transportu do realizacji przedmiotu zamówienia.

g)      załączą oświadczenie ,że dysponują 2.800 tonami ( w roku 2006 min. 1400 ton) gruzu asfaltowego z recyklingu o  wymaganych frakcjach lub załączą deklarację gotowości jego sprzedaży od podmiotu który jest w jego posiadaniu.

h)      Załączą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i że nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń.

9.      Wadium

Wadium w wysokości 600,00 zł należy wpłacić na konto zamawiającego nr 72 90650006 0030 0300 0231 0002 w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział w Mieścisku, przed upływem terminu składania ofert.

10.  Kryteria oceny :

Cena – 100%

11.  Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miescisko ( pokój nr 16),  62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 w terminie do dnia 30.11.2006r. godz. 1000

12.  Termin związania z ofertą :   30 dni od daty 30.11.2006r.

13.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Lista załączonych plików      
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -gruz asfaltowy (113.9kB) pobierz pokaż
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60_000 EURO na dostawę gruzu asfaltowego gruz 2006 (36.5kB) pobierz pokaż