GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4390282
od 10 grudnia 2004
Ochrona Środowiska » Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Mieścisko

Wymogi dotyczące budowy i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków (PSOŚ) oraz zbiorników bezodpływowych (SZAMBA)
obrazek

 

Wymogi dotyczące budowy i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków (PSOŚ)  oraz zbiorników bezodpływowych (SZAMBA)

 

 

1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków (pojedyncze systemy oczyszczania ścieków)

1. Zgodnie z prawem budowlanym aby zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków  należy:

·        dokonać zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym – Wydział Budownictwa i Architektury, wraz z mapką sytuacyjną miejsca projektowanej oczyszczalni,

·        w Urzędzie Gminy Mieścisko uzyskać zaświadczenie lub informację (pisemną) o braku technicznej możliwości podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej (zaświadczenie / informację przedkłada się w Starostwie wraz z innymi wymaganymi dokumentami),

·        po wykonaniu oczyszczalni lub szamba należy taki fakt zgłosić w Urzędzie Gminy w Mieścisku (formularze wniosków w załączeniu, w siedzibie Urzędu),

·        Urząd Gminy Mieścisko ma prawo wymagać okazywania dokumentów wywozu osadu,

·        właściciel/użytkownik przydomowej oczyszczalni ścieków ma obowiązek udowodnienia, że oczyszczone ścieki zachowują ten sam co system kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska (wysokość stężeń została określona w pozwoleniu wodno prawnym dla danej aglomeracji i musi być zbliżona do dopuszczalnych stężeń dla oczyszczalni ścieków) Dz. U. 2017 poz. 1566 Ustawa Prawo Wodne,

·        dokumenty potwierdzające zdolności techniczno - technologiczne przydomowej oczyszczalni ścieków co oczyszczalnia główna:

- protokół badawczy z jednostki notyfikowanej danej instalacji , wykonany zgodnie z normą PN-EN-201566-3 w obszarach: wytrzymałości, wodoszczelności, skuteczności oczyszczania, trwałości,

- systemy rozsączania muszą być zgodne z normą DIN4261 (norma zakłada  1 m2 powierzchni rozsączającej na 1 osobę,

- deklaracja właściwości użytkowych wydana przez producenta instalacji,

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa instalacji

·        każda instalacja w pierwszym roku użytkowania musi mieć wykonane12 badań ścieków surowych i oczyszczonych, dopiero po roku jeśli badania są prawidłowe dopuszcza się wykonanie 4 badań w roku.

·        Gmina musi dysponować wynikami badań ścieków surowych i oczyszczonych, oraz dokumentem potwierdzającym wywóz osadu zgodnie z terminem określonym w Dokumentacji Techniczno Ruchowej

·        powyższe instalacje muszą mieć wykonany serwis techniczny

·        kopia wyników tego serwisu musi zostać przedłożona w Urzędzie Gminy raz do roku

·        wyniki badań właściciel/użytkownik powinien przechowywać przez 5 lat

 

 

2. Zbiorniki bezodpływowe – szamba

1. Zgodnie z przepisami budowa szamba bezodpływowego wymaga zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym.

2. Po wybudowaniu szamba należy taki fakt zgłosić w Urzędzie Gminy w Mieścisku .

3. Posiadacz szamba winien mieć podpisaną umowę na wywóz ścieków z podmiotem posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Mieścisko na działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

4. Urząd Gminy Mieścisko ma prawo wymagać okazywania dokumentów potwierdzających wywóz ścieków. Weryfikacja następuje poprzez porównanie ilości zużytej wody, a odebranych ścieków. W przypadku braku wodomierza głównego (braku wodociągu) przyjmuje się przeciętne normy zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.obrazek Lista załączonych plików      
Wymogi dotyczące budowy i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych (148.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Formularz-zgłoszenie przydomowej oczyszcalni ścieków Mieścisko. (303.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Zgłoszenie-do-ewidencji-zbiorników-bezodpływowych (160.1kB) obrazek pobierz obrazek pokaż