GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
5013135
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku na powierzchni 420 m2
obrazek

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku z siedzibą ul. Wągrowiecka 28

Tytuł przetargu:
Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku na powierzchni 420 m2
Zakres zamówienia obejmuje:
* Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni - 258 m2
* Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - jednokrotne gruntowanie - 258 m2
* Montaż listwy cokołowej - 20 mb
* Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi frezowanymi gr 8cm - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kleju i dybli plastikowych - 162 m2
* Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi frezowanymi gr 12cm - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kleju i dybli plastikowych - 258 m2
* Przyklejenie warstwy siatki na ścianach budynku - 420 m2
* Demontaż istniejących i montaż nowych parapetów zewnętrznych stalowych powlekanych ( kolor brąz) szer. 35cm - 165 mb
* Osadzenie narożników metalowych z siatką - 740mb
* Wykonanie podkładu tynkarskiego - 420 m2
* Wykonanie tynku mineralnego gr 3mm o strukturze nakrapianej - 360m2
* Dwukrotne malowanie tynków o strukturze nakrapianej farbą sylikatową krzemianową 360m2, kolor brązowy - 105m2, kolor piaskowy - 255 m2
* Wykonanie tynku dekoracyjnego mozaikowego ( kolor brąz) - 60 m2


CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy dostawy którzy:
a) Załączą do oferty oświadczenia, ze oferent spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie
b) Załączą do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - za aktualny będzie uważany dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c) Udzielą 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złozy oświadczenie, że udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
d) Wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za wykonane roboty licząc od daty wystawienia faktury.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na 30 dniowy termin płatności stanowiące załącznik do SIWZ.
e) Wypełnią formularz cenowy określający ceny jednostkowe i łączną cenę zamówienia z wyszczególnieniem wartości podatku VAT. Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ
f) Załączą oświadczenie , że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie , że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
g) Załączą oświadczenie , że zobowiązują się do realizacji zamówienia:
do 30.04.2007r.
Warunek zostanie spełniony jeżeli złożą stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.
h) Załączą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i że nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń.
Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami prawa zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dla przeprowadzenia oceny niezbędne są m. in. dokumenty wymagane w SIWZ i złożone w załączeniu do oferty.


Termin realizacji:
do 30.04.2007 r.

Osoba odpowiedzialna:
Andrzej Lupa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miescisko ( pokój nr 16), 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 w terminie do dnia 29.11.2006r. godz. 10:00

Oferty można składać do:
2006-11-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2006-11-29 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala sesyjna Urzędu Gminy Mieścisko

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
Wadium nie jest wymagane w niniejszym postępowaniu

Uwagi:
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
* Termin związania z ofertą - 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
* Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
* Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
* Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej


Firmy uczestnicząceobrazek Lista załączonych plików      
Ogłoszenie - przetarg - docieplenie budynku szkoły (34.3kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
SIWZ - docieplenie budynku szkoły (109kB) obrazek pobierz obrazek pokaż