GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2950030
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000EURO na remont nawierzchni dróg gminnych.

Zamawiający:
Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko

Tytuł przetargu:
Przetarg niograniczony poniżej 60.000 EURO na remont nawierzchni dróg gminnych

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
. Wykonawca winien złożyć oświadczenie z którego wynika, że wymagania art. 22 i art.
24 pzp nie stanowią podstawy do wykluczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie wszystkie informacje, wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ
2. Wykonawca winien złożyć ofertę w takim stanie, który ze względu na warunki art.89
pzp nie będzie podstawą do jej odrzucenia.
3. Wykonawca w załączeniu do oferty zaprezentuje na piśmie gwarancje dla cech
przedmiotu zamówienia.. Warunek zostanie spełniony jeżeli okres gwarancji będzie wynosił minimum 24 miesiące.
4. Wpłacą wadium wysokości 1.000,00 zł., (słownie: jeden tysiąc złotych) przed terminem składania ofert. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent przedstawi stosowny dokument potwierdzający wpłacenie wadium przed upływem terminu składania ofert.
5. Dostarczą atesty potwierdzające, że użyty do remontu beton asfaltowy odpowiada parametrom technicznym określonym w nomach wyszczególnionych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ
6. wypełnią kosztorys ofertowy określający ceny jednostkowe i łączną cenę zamówienia z wyszczególnieniem wartości podatku VAT . Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący do niniejszej specyfikacji .
7. złożą oświadczenie o oferowanym terminie płatności za wykonanie usługi . Warunek zostanie spełniony jeżeli termin płatności będzie wynosił minimum 30 - dni licząc od daty dostarczenia faktury .
8. złożą oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
9. udokumentują, że w ciągu ostatnich trzech lat dokonali minimum trzech zamówień o podobnym charakterze. Warunek zostanie spełniony, jeżeli przedstawione zostaną minimum trzy referencje od zamawiających z ostatnich trzech lat.
Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na sprawdzeniu
zgodności z wymaganiami prawa zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dla przeprowadzenia oceny niezbędne są m. in. dokumenty
wymagane w załączeniu do oferty.


Termin realizacji:
zamówienie należy wykonać do dnia 31.10.2006r.

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak, Andrzej Lupa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miescisko ( pokój nr 16), 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 w terminie do dnia 14.09..2006r. godz. 10:00

Oferty można składać do:
2006-09-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2006-09-14 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Oferty otwarte zostaną dnia 14.09.2006r. godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Mieścisko, 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 pokój nr 18

Kryteria wyboru:
cena - 100 pkt max

Wadium:
1.000,00zł

Uwagi:
SIWZ wraz z załącznikami ( specyfikacje techniczne szt. 4) oraz informacja o zmodyfikowaniu SIWZ do pobrania w załaczonych plikach.

Firmy uczestnicząceLista załączonych plików      
SSTul_Parkowa (692.5kB) pobierz pokaż
SSTGorzewo (679kB) pobierz pokaż
SSTPląskowo (667.5kB) pobierz pokaż
SSTStrzeszkowo (673.5kB) pobierz pokaż
SIWZ drogi 2006 (188kB) pobierz pokaż
Informacja o zmianie SIWZ (56kB) pobierz pokaż