GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2905176
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na zakup i montaż separatorów substancji ropopochodnych wraz z osadnikami w celu uzbrojenia wylotów kanalizacji deszczowych na Osiedlu Michałowskim i ul. Dworcowej w Mieścisku.

Zamawiający:
Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko z siedzibą w Mieścisku,

Tytuł przetargu:
Przetarg na zakup i montaż separatorów substancji ropopochodnych i osadników. Zakres przetargu obejmuje zakup dwóch separatorów substancji ropopochodnych i dwóch osadników oraz transport w/w urządzeń do miejscowości Mieścisko wraz z ich montażem.

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
a) Załączą do oferty oświadczenia, że spełniają wymogi art. 22 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r. z późn. zm.). Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie wszystkie informacje wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ
b) Wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za sprzedane separatory i osadniki wraz z ich montażem licząc od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na 30 dniowy termin płatności na załączniku nr 1 do SIWZ.
c) Wyrażą zgodę na zawarcie umowy na objęte przetargiem zakupy i montaż na warunkach przedstawionych w projekcie umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie, że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń - na załączniku nr 1 do SIWZ.
d) Spełnią dodatkowe warunki zawarte w SIWZ
Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.


Termin realizacji:
w ciągu 30 dni licząc od daty podpisania umowy.

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak, Rafał Kapczyński

Miejsce składania ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 pokój 16, osobą uprawnioną do przyjmowania ofert jest Pani Jolanta Januchowska

Oferty można składać do:
2006-06-08 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2006-06-08 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13, sala sesyjna UG Mieścisko pok nr 18

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
1.000,00 złotych

Uwagi:
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
* Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
* Termin związania z ofertą: 30 dni - od dnia 08.06.2006 r.
* Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego na pokoju nr 11 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00 lub zostanie wysłana pocztą ( za dowodem doręczenia) po złożeniu pisemnego wniosku o jej wydanie. SIWZ udostępniana będzie nieodpłatnie.


Firmy uczestnicząceLista załączonych plików      
Ogłoszenie przetarg separatory 2006 (45kB) pobierz pokaż