GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4521095
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na odnowę obiektów użyteczności publicznej i kompleksów sportowo - rekreacyjnych - zagospodarowanie terenu zieleni
obrazek

Zamawiający:
Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko z siedzibą w Mieścisku,

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na odnowę obiektów użyteczności publicznej i kompleksów sportowo - rekreacyjnych - zagospodarowanie terenu zieleni.

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy dostawy którzy :
a) Załączą do oferty oświadczenia, ze oferent spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie wszystkie informacje, wyszczególnione w załączniku do SIWZ.
b) Wpłacą przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
* 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent załączy do oferty stosowny dokument potwierdzający wpłacenie wadium przed upływem terminu składania ofert.
c) Wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za wykonane roboty licząc od daty otrzymania faktury.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na 30 dniowy termin płatności stanowiące załącznik do SIWZ.
d) Wypełnią formularz cenowy określający ceny jednostkowe i łączną cenę zamówienia z wyszczególnieniem wartości podatku VAT. Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ
e) Załączą oświadczenie , że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie , że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
f) Załączą oświadczenie , że zobowiązują się do realizacji zamówienia do 11.08.2006r.
Warunek zostanie spełniony jeżeli złożą stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.
g) Załączą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i że nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń.
h) Dokonali w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej trzech zamówień o podobnym charakterze.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent przedstawi minimum trzy referencje zamawiających, u których wykonał podobne dostawy w ciągu ostatnich trzech lat.
i) Załączą aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.
j) Załączą wykaz posiadanego lub zabezpieczonego umową dostępu w okresie terminu realizacji zamówienia sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.
Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.


Termin realizacji:
do 11.08.2006 r.

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak, Andrzej Lupa

Miejsce składania ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 pokój 16, osobą uprawnioną do przyjmowania ofert jest Pani Jolanta Januchowska

Oferty można składać do:
2006-06-08 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2006-06-08 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13, sala sesyjna UG Mieścisko pok nr 18

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
1.500,00 zł

Uwagi:
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
* Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
* Termin związania z ofertą: 30 dni - od dnia 08.06.2006r.


Firmy uczestnicząceobrazek Lista załączonych plików      
OGŁOSZENIE ODNOWA WSI I- staw (47.1kB) obrazek pobierz obrazek pokaż