GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Partnerstwo Publiczno-Prywatne » Oferta publiczna

Oferta publiczna - Hala sportowa z pomieszczeniami dla gimnazjum wraz z pływalnią i hotelem

Oferta publiczna

 

 

Zaproszenie do składania ofert

na realizację i eksploatację kompleksu

„Hala sportowa z pomieszczeniami dla gimnazjum wraz z pływalnią i hotelem”

 

            Gmina Mieścisko usytuowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim, w północno-wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego i zajmuje obszar 135,62 km2. Gmina liczy ponad 6 tysięcy mieszkańców, z czego 1/3 mieszka w Mieścisku.

            Jedną z atrakcji turystycznych Gminy jest kamień św. Wojciecha – najstarszy pomnik przyrody w Wielkopolsce wpisany do księgi chronionych zabytków w 1840 roku. Jest to głaz narzutowy z czerwonego granitu o obwodzie 20.5 m, długości 7.5 m, szerokości 4.7 m i wysokości 1.3 m nad ziemią oraz 2.7 m pod ziemią. Według legendy z tego kamienia głosił kazania św. Wojciech.

            Gmina Mieścisko jest członkiem Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego obejmującego obszar zamieszkały przez 52 tysiące osób, a nie posiadającego obecnie na swoim terenie żadnej pływalni.

Dlatego Gmina przygotowuje się do budowy 4-torowego, krytego basenu oraz hali sportowej, która łączyłaby cele publiczne z celami komercyjnymi w postaci usług sportowo – rekreacyjnych dla klubów sportowych, grup turystycznych i mieszkańców gminy, powiatu oraz całego Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego. W celu wzbogacenia i urozmaicenia oferty turystycznej Gmina planuje dodatkowo budowę hotelu na 100 miejsc noclegowych z salami konferencyjnymi, restauracją i polem piknikowym na atrakcyjne spotkania firmowe, integracyjne i towarzyskie.

            Teren przeznaczony do zabudowy jest uzbrojony i wyposażony w infrastrukturę drogową. Ze względu na obecnie realizowany dynamiczny rozwój Gminy, jej potrzeby inwestycyjne są większe niż możliwości gminnego budżetu. Z tego powodu istnieje potrzeba pozyskania Partnera zewnętrznego.

 

Charakterystyka inwestycji

 

1)      Nazwa: Kompleks „Pływalnia – Hala Sportowa – Hotel”,

2)      Główne części składowe:

a)       basen kryty, 4-torowy, z odnową biologiczną,

b)       hala sportowa z salami dydaktycznymi dla gimnazjum,

c)       hotel z salami konferencyjnymi – dużą i kameralną,

3)      Planowana ilość klientów pływalni – 480 dziennie,

4)      Ilość miejsc hotelowych – 100,

5)      Teren uzbrojony w infrastrukturę techniczną, w tym drogową; możliwość ekspozycji reklam,

6)      Istnieje szczegółowy plan rozwoju w kierunku zwiększenia atrakcyjności turystycznej, który umożliwia przyszłemu Partnerowi wniesienie własnej inwencji,

7)      Najdogodniejszą formułą realizacji kompleksu jest wykonanie go metodą DBFO, to znaczy: Projektuj budowę – Buduj – Finansuj – Eksploatuj i czerp z tej eksploatacji korzyści.

 

 Rola Gminy

Gmina jako inicjator:

1)      Wnosi do przedsięwzięcia:

a)       grunt,

b)       infrastrukturę,

c)       istniejącą dokumentację,

d)       lokalizację umożliwiającą wykreowanie przyszłej marki przedsięwzięcia (Pojezierze Wielkopolskie, Św. Wojciech).

2)      Umożliwia poprzez wcześniejsze przygotowanie organizacyjno – prawne dofinansowanie ze środków publicznych na poziomie 1.3 mln PLN.

3)      Udostępni wszystkie materiały związane z dotychczasowym przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz plany rozwojowe na przyszłość.

4)      Gwarantuje zgodność zamierzeń z planem zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Rola Partnera

Partner jako inwestor:

1)      Zagwarantuje finansowanie. Deklarowany kapitał pieniężny Partnera – 2.0 mln PLN (wysoka waga tego elementu). Oczekiwana jest deklaracja co do czasu i formy wniesienia kapitału. Wkład może być również rzeczowy w uzasadnionych, korzystnych dla spółki, przypadkach. Preferowana przewaga wkładu finansowego.

2)      Przyczyni się do przejrzystości postępowania. Oczekiwane są propozycje w dziedzinie polityki informacyjnej jako formy komunikowania społeczeństwa lokalnego o przedsięwzięciu, a jednocześnie promocji przedsięwzięcia ze strony Partnera.

3)      Zapewni w rozbudowie nowatorskie rozwiązania projektowe i technologiczne oraz zastosowanie sprawnych systemów logistyki.

4)      Zrealizuje inwestycję.

5)      Podejmie się eksploatacji obiektu w formie prawnej będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem Gminy na poziomie mniejszościowym, lecz większym niż 25%.

 

Procedura wyłaniania Partnera

 

 

ETAP I

 

            Uczestnicy postępowania przedstawiają oferty realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem oczekiwań Gminy.

            Wybór 2 najlepszych propozycji zostanie dokonany na zasadzie swobodnej oceny wszystkich złożonych ofert.

            Przy ocenie komisja zwróci uwagę w szczególności na:

1)      Doświadczenie w przedmiocie postępowania.

2)      Założenia ekonomiczne, w tym zasady kształtowania cen.

3)      Wiarygodność oferenta.

4)      Zastosowane rozwiązania.

5)      Czas przygotowania inwestycji.

6)      Czas trwania inwestycji – termin oddania do użytku.

7)      Propozycje transferu technologii – know-how, własne koncepcje rozwojowe przedsięwzięcia.

8)      Gwarancje dobrej praktyki gospodarczej, przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, unikanie konfliktu interesów – propozycje w tym zakresie.

 

 

ETAP II

 

            Spośród 2 wybranych w etapie I oferentów, Partner zostanie wyłoniony w drodze indywidualnych negocjacji z Gminą.

 

 Wymagania i dokumenty

 

            Preferuje się oferty podmiotów gospodarczych osób fizycznych lub posiadających osobowość prawną. Preferuje się udział podmiotów niezależnych, to jest takich, w których inne podmioty lub wspólnicy mają poniżej 25% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników.

            Od oferenta oczekuje się:

1)      Prezentacji firmy z charakterystyką doświadczeń.

2)      Ostatniego audytu firmy.

3)      Wyciągu z rejestru handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego rejestrację firmy.

4)      Bilansu za ostatnie 3 lata wraz z rachunkiem wyników i sprawozdaniem z przepływów finansowych.

5)      Założeń kosztowych – budżetu inwestycji.

6)      Koncepcji finansowania.

7)      Referencji, w tym finansowych.

8)      Przykładów eksploatowanych przedsięwzięć.

9)      Informacji o udziale w samorządach gospodarczych.

10)  Informacji o wyróżnieniach w biznesie, uczestnictwie w targach, misjach gospodarczych, itp.

11)  Informacji o doświadczeniu menadżerskim właścicieli lub członków zarządu.

12)  Innych dokumentów obrazujących wiarygodność Partnera, na przykład planu marketingowego na bieżący rok.

 

Całość rozwiązań formalno – prawnych musi być oparta na prawie polskim.

 

Dokumenty powinny być złożone w języku polskim i winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu firmy.

 

Termin składania ofert – do 31 marca 2008 roku.

 

Miejsce składania ofert: Gmina Mieścisko, 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13.

 

Osobami udzielającymi informacji są:

Pan Mieczysław Bździak – w sprawach inwestycyjnych,

Pani Teresa Samarzewska – w sprawach finansowych.
Lista załączonych plików      
Oferta publiczna (338.4kB)        
Elewacja południowa (29.4kB)        
Elewacja północna (30.5kB)        
Elewacja wschodnia (33.5kB)        
Elewacja zachodnia (33.9kB)        
Przekrój A-A (170kB)        
Przekrój B-B (128.4kB)        
Przekrój C-C (152.5kB)        
Rzut dachu (70.5kB)        
Rzut fundamentów (155.9kB)        
Rzut piętra (165.7kB)        
Rzut poddasza (65.6kB)        
Rzut przyziemia (244.7kB)        
Plan zagospodarowania przestrzennego - ul. Św.Wojciecha - Mieścisko (711.6kB)        
Redaktor: Piotr Mnichowski Źródło: Piotr Mnichowski
Utworzony: 2008-01-31 09:18:00 Ostatnia zmiana: 2008-01-31 09:41:10