GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
O gminie » Informacje o Gminie Mieścisko

Informacje o Gminie Mieścisko


GMINA MIEŚCISKO

 

Gmina Mieścisko (woj. wielkopolskie), usytuowana w północno-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego, zajmuje obszar 135,62 km2. Od północy i zachodu graniczy z gminą Wągrowiec, od wschodu z gminą Janowiec Wlkp., a od południa z gminami Kłecko i Skoki. Przez teren gminy przepływa rzeka Wełna. Gmina liczy sobie ponad 6 tyś. mieszkańców z czego 1/3 mieszka w Mieścisku.

 

          

 

GOSPODARKA

 

Gmina w najbliższym czasie zamierza utrzymać i modernizować swój majątek komunalny, jakim jest: - dokończenie kanalizacji; - poprawa dróg, ulic i chodników; - remont szkół podstawowych; - przygotowanie się do budowy gimnazjum, w przyszłości liceum, a także drugiej sali gimnastycznej oraz sali do ćwiczeń korekcyjnych. Pilnym problemem staje się uporządkowanie, wspólnie z członkami Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego, gospodarki odpadami z ich jednoczesną segregacją.

Gmina nadal będzie stwarzała przyjazne warunki dla inwestorów i rozwoju drobnej przedsiębiorczości, korzystając z funduszy pomocowych SAPARD. Zapewni też pomoc edukacyjną i organizacyjną dla działu rolni-czego, w celu przystosowania się do integracji z Unią Europejską. Choć te ambitne plany na przyszłość w dużej mierze zależą od inicjatywy społeczeństwa i od wielkości zebranych lub przyznanych środków finansowych - władze gminy będą dążyły do ich realizacji.

 

    

 

 

TARGI MICHAŁOWSKIE

 

Corocznie (od 1978 r.), we wrześniu, odbywają się w Mieścisku Targi Michałowskie. Jest to dwudniowa impreza kulturalno-handlowa, o zasięgu regionalnym, łącząca teraźniejszość (kiermasz handlowy) z historyczną przeszłością (targ), organizowana w okresie poprzedzającym odpust w miejscowym kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła. Impreza prezentuje gminny dorobek kulturalno-sportowy, wzbogacany występami folklorystycznych zespołów ludowych i innych z regionu Pałuk.

Podczas trwania Targów następuje podsumowanie gminnego konkursu Piękna Wieś , który odbywa się (co roku od 1993)w kilku kategoriach: (najładniejszy indywidualny dom z ogródkiem i obejściem, najładniejsze i schludnie utrzymane obejście gospodarstwa rolnego, najładniejszy spółdzielczy blok mieszkalny oraz najbardziej uporządkowana i piękna wieś).

Bogaty, ogólnodostępny program artystyczny z widowiskiem historycznym sprawia, że impreza corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem. Impreza spełnia funkcję integrującą miejscowe społeczeństwo - umożliwia gminnemu środowisku skorzystanie z szerokiej oferty kulturalnego spędzenia wolnego czasu po nauce i pracy.

Wśród ogólnodostępnych placówek kulturalnych są: Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku, Wiejskie Domy Kultury w Sarbii, Popowie Kościelnym, Gołaszewie, Klub Rolnika w Podlesieu Wysokim oraz świetlice w Mirkowicach, Miłosławicach i Żabiczynie. W celu integrowania ludności wsi, popularyzacji i promowania poszczególnych wsi oraz kultywowaniu tradycji ludowych organizowany był  turniej środowisk wiejskich Moja Wieś Aktywna .

 

 

      

 

 

SPORT I REKREACJA

 

W gminie działa klub sportowy Gmina Mieścisko , który powstał z połączenia dwóch klubów sportowych LZS Orkan Popowo Kościelne i LZS Sokół Mieścisko, uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej klasy B. Od czerwca 1996 r. działał Międzyszkolny Klub Sportowy Wojciech , w którym działają sekcje: rowerowa, lekkoatletyczna, strzelecka i piłki siatkowej.

Członkowie sekcji rowerowej w latach 1995-98 corocznie organizowali wyprawy rowerowe. W 1995 r. przejechali na rowerach górskich trasę z Mieściska przez Lüneburg (Niemcy) do zaprzyjaźnionej gminy Maartensdijk (Holandia). W 1996 r. trasa wiodła po rogach Bretani (Francja). W 1997 r. członkowie sekcji, wakacje spędzili na rowerach pokonując drogi Lazurowego Wybrzeża (Francja) a w 1998 r. zwiedzali zaprzyjaźnione gminy Maartensdijk (Holandia) oraz Scharenbeck (Niemcy).

Od 1995 r. organizowane są Międzynarodowe Zawody Sportowo-Rekreacyjne dla dzieci szkolnych, w tym sprawnych inaczej z okazji Dnia Dziecka. Udział w nich biorą reprezentacje ościennych gmin, ekip z zaprzyjaźnionych gmin zagranicznych oraz szkół gminy Mieścisko. Impreza ta skupia ponad 450 zawodników, w tym 105 niesprawnych.

 

       OŚWIATA

 

Od 1 września 1999 r. Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe oraz gimnazjum na bazie Szkoły Podstawowej w Mieścisku.

 

       

 

KONKURS

 

Ciekawą imprezą kulturalną na terenie gminy Mieścisko była IV edycja konkursu Wielkopolski Wójt/Burmistrz Roku w którym startowało blisko 200 uczestników, wśród nich Wójt Gminy Mieścisko Andrzej Banaszyński. Dzięki poparciu lokalnej społeczności zakwalifikował się do grona 12 najlepszych włodarzy Wielkopolski. Po analizie i ocenie ankiety, przez naukowców z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w której należało przedstawić dokonania gminy w ostatnich trzech latach, Mieścisko znalazło się wśród 6 finalistów, zajmując II miejsce.

Kolejnym etapem konkursu było przygotowanie festynu w swojej małej ojczyźnie , bez udziału środków budżetowych.

W Mieścisku wielki festyn odbył się 21 sierpnia 1999r. na stadionie sportowym. Po ocenie festynów przez kapitułę konkursu, Wójt Gminy Mieścisko zajmował już pierwszą pozycję. Festyn finałowy decydujący o wyborze najlepszego samorządowca roku odbył się 4 września w Krajence. Po ponad dwugodzinnej rywalizacji Wielkopolskim Wójtem Roku 1999 został Andrzej Banaszyński. Rywalami Wójta byli wójtowie/burmistrzowie z Blizanowa, Chodzieży, Kłodawy, Kórnika oraz Tuliszkowa

 

       

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

W 1997 r. przekazano do eksploatacji biologiczną oczyszczalnię ścieków w Mieścisku o przepustowości 200 m3/d oraz ukończono I etap kanalizacji sanitarnej. Pozwoliło to na rozpoczęcie w 1998 r. i przekazanie do użytku kolejnego etapu kanalizacji oraz przez tzw. zlewnię na terenie oczyszczalni odbiór ścieków dowożonych beczkowozami z terenu gminy.

Urządzenia wodociągowe dostarczają obecnie wodę do blisko 99% zagród gminy; pobudowano 100,8 km magistrali wodociągowej, wykonano 871 przyłączy do domów. Istniejące ujęcia wody w Miłosławicach, Gołaszewie, Żabiczynie i Popowie Kościelnym, trzy stacje uzdatniania wykonane według technologii niemieckiej firmy PREUSSAG oraz jedna wykonana według technologii tradycyjnej zapewniają odpowiednią ilość wody. Dla poprawy czystości powietrza atmosferycznego dokonano zmiany ogrzewania węglowego na olejowe lub gazowe w: domu kultury, ośrodku zdrowia, szkole podstawowej wraz z budynkiem mieszkalnym nauczycieli, przedszkolu i budynku Urzędu Gminy w Mieścisku oraz w budynku Szkoły Podstawowej w Podlesiu Kościelnym i Popowie Kościelnym.

Ponadto wykonuje się wszechstronne działania na rzecz ochrony środowiska, tj.: rekultywację przez zalesienie wysypiska odpadów w Wieli; urządzenie tzw. użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 4,5 ha (przez obsadzenie dotychczasowych nieużytków drzewami i krzewami powstaną ostoje dla zwierzyny leśnej); prowadzenie akcji nasadzeń śródpolnych. Od 1993 r. organizowany jest przez Urząd Gminy konkurs Piękna wieś , którego celem, poza podniesieniem estetycznego wyglądu wsi, jest szeroko rozumiana propaganda i edukacja w zakresie ochrony środowiska. W ramach działań ekologicznych prowadzone są, przez młodzież tutejszych szkół, akcje zbiórki surowców wtórnych, tj. aluminium (puszki) i makulatury, w przyszłości także plastiku i białego szkła.

 

 

       

 

 

PARTNERSTWO

 

Od 1990 r. Mieścisko współpracuje z Maartensdijk w Holandii. Integracja międzynarodowa obejmuje szeroki zakres zainteresowań, wymianę doświadczeń oraz osiągnięć. W ostatnim czasie relacje między mieszkańcami obu partnerskich gmin przybrały charakter bardziej prywatny. Przyczyniły się do tego wzajemne kontakty grup młodzieżowych oraz kadry urzędniczej. Szczególną rolę w sferze współpracy odgrywa działalność kulturalna i sportowa. Tradycyjnie od 1995 r. młodzież szkolna zapraszana jest na organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zawody sportowo-rekreacyjne. Efektem kontaktów z partnerami holenderskimi jest pozyskanie przez Mieścisko autobusu do przewozu uczniów, stolików i krzeseł do sal szkolnych, drobnego sprzętu medycznego oraz dwóch komputerów z całkowitym wyposażeniem.

Z niemieckim Scharnebeck w powiecie Lüneburg i francuską gminą Retiers, władze samorządowe utrzymują związek już kilka lat. Zakres integracyjnych działań przedstawia się podobnie jak z Holendrami. Rada i Zarząd Gminy są zainteresowane dalszą intensyfikacją współpracy zagranicznej oraz zróżnicowaniem jej form.

 

 

       

 

POŁOŻENIE

 

Gmina Mieścisko (woj. wielkopolskie), usytuowana w północno-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego, zajmuje obszar 135,62 km2. Od północy i zachodu graniczy z gminą Wągrowiec, od wschodu z gminą Janowiec Wlkp., a od południa z gminami Kłecko i Skoki. Przez teren gminy przepływa rzeka Wełna.

 

 

       

 

 

WARTO ZOBACZYĆ

 

 

Mieścisko. Centrum Mieściska stanowi rynek, z zachowanymi fragmentami starej zabudowy. Przy drodze fragmentami starej zabudowy. Przy drodze wychodzącej z rynku, w kierunku Żabiczyna, znajduje się kościół św. Michała z lat 1875 - 76 wraz z plebanią z około 1880 r. i kapliczką z 1845 r. Miejsca Pamięci Narodowej:

Na Placu Powstańców Wlkp. w Mieścisku znajduje się pomnik ku czci poległych i pomordowanych w latach 1939 - 45, natomiast na cmentarzu grób 48 ofiar II wojny światowej. Budziejewko. Kamień św. Wojciecha z czerwonego granitu, wpisany w 1840 r., do księgi wieczystej jako najstarszy, prawnie chroniony zabytek przyrody w Wielkopolsce. Drugi, pod względem wielkości (po kamieniu św. Jadwigi koło Gołuchowa), głaz narzutowy w Wielkopolsce. Jego obwód wynosi 20,5 m, długość 7,5 m, szerokość 4,7 m, wysokość 1,3 m, a głębokość zalegania w ziemi 2,7 m. Głaz leży ok. 300 m na południowy wschód od kościoła w Budziejewku. Według starej tradycji, z tego kamienia miał głosić Słowo Boże do okolicznego lud św. Wojciech.

 

 

       

 

Podlesie Kościelne. Kościół św. Anny wspomniany jest w 1426 r. jako już istniejący. W 1608 r. Został on sprofanowany. Nowy kościół drewniany o konstrukcji sumikowołątkowej, w miejsce starego, wystawił w 1712 r. Jan Rydzyński - stolnik poznański. Miejsca Pamięci Narodowej: Tablica pamiątkowa w hołdzie poległym i pomordowanym przez hitlerowców.

 

       

Popowo Kościelne. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1387 r. Kościół Zwiastowania NMP istniał przed 1423 r. W 1629 r. W miejscu starego postawiony został, przez Stanisława Zagórskiego, nowy kościół. Gdy ten podupadł w 1730 r., Pleban Stanisław Łepkowski odbudował go własnym kosztem. W 1863 r. Kościół odnowiono i pokryto łupkiem. Na szczególną uwagę zasługuje wyposażenie wnętrza, pochodzące z XVII-XVIII w. W 1926 r. Zbudowano wokół kościoła szereg kapliczek z figurkami. Miejsca Pamięci Narodowej: Tablica pamiątkowa ku czci mieszkańców - ofiar II wojny światowej.

 

       


 

Żabiczyn. Jest to miejscowość o najstarszej w gminie metryce. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1216 r., Kiedy to Świętosław, rozporządzając swoim majątkiem, poleca sprzedać Żabiczyn, aby zaspokoić wierzycieli, a to co pozostanie przekazać do Rzymu. We wsi znajduje się pałac z II poł. XIX w., Wzniesiony przez Romana Janta-Połczyńskiego, ostatniego właściciela.

       

 

 

Budziejewko. Kościół pw. św. Wojciecha, zbudowany w 1859 r.

 

       

 

 

Gołaszewo. Kościół poewangelicki pw. św. Stanisława Biskupa z 1853 r.

 

Redaktor: Piotr Mnichowski Źródło: Piotr Mnichowski
Utworzony: 2005-06-13 08:52:58 Ostatnia zmiana: 2013-12-19 10:12:40