GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2873481
od 10 grudnia 2004
Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dzialalności leczniczej

 

Wójt Gminy Mieścisko informuje, że dnia 21 maja 2018 roku został rozstrzygnięty

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.  

z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku

o działalności leczniczej.

 

Konkurs adresowany był do podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 450) oraz dotyczył zadania z zakresu:

»     ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

 

Na ogłoszony konkurs odpowiedział jeden  podmiot:

1.        Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa, nazwa zadania:

·         Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej, wnioskowana kwota dotacji 7.000,00 zł

 

Biorąc pod uwagę następujące kryteria stosowane przy rozpatrywaniu oferty:

a)        wymagania formalne,

b)        ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta w tym:

·      przygotowanie podmiotu do realizacji zadania,

·      zakres i sposób realizacji zadania,

·      doświadczenie podmiotu w realizacji tego typu zadań,

·      wiarygodność merytoryczna i finansowa podmiotu, oparta na ocenie zrealizowanych zadań zleconych przez gminę w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji otrzymanych na ich realizację,

c)    ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:

·      kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

·      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

·      wysokość środków własnych i pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania,

·      osobowy wkład własny w realizację zadania w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

pozytywnie zaopiniowano ofertę przyznając dotację ze środków publicznych w łącznej wysokości 7.000,00 zł.

 

Wójt Gminy Mieścisko

/-/Andrzej Banaszyński